Groep 1 en 2

Het spelen

Het spel en het spelen vinden we erg belangrijk bij ons op school. Motivatie en betrokkenheid van kinderen spelen hierbij een essentiële rol. Kinderen moeten dus in een uitdagende omgeving tot spelen leren komen en de activiteit/spel moet betekenisvol zijn voor kinderen.
Die betrokkenheid van kinderen kun je observeren. Het is belangrijk om erachter te komen waarom een kind juist wel, niet of onvoldoende betrokken is bij een activiteit.
Wij willen er daarom voor zorgen dat alle kinderen zo worden geprikkeld dat ze tot spel/spelen komen.

Constructieve en creatieve activiteiten

In onze groepen wordt thematisch gewerkt. In de groep wordt vaak een themahoek ingericht waar de kinderen de ruimte krijgen om te spelen of te handelen. Wij willen de constructieve en beeldende (creatieve) activiteiten zo veel mogelijk aan deze spelactiviteiten koppelen. Dit zorgt ervoor dat activiteiten betekenisvol worden voor kinderen, wat er weer voor zorgt dat de betrokkenheid wordt vergroot.

Rekenen


In groep 1 en 2 wordt veel gewerkt met de methode Schatkist. Schatkist is bedoeld als een hulpmiddel om de ervaringswereld van de kinderen uit te breiden. Het verwoorden van ervaringen en het in contact brengen met nieuwe ervaringen door woord en beeld is een belangrijk uitgangspunt. Voorleesverhalen vormen de spil, daaromheen worden allerlei activiteiten ontwikkeld. In Schatkist wordt uitgegaan van open situaties en een flexibele aanpak, die bewust gericht is op het bevorderen van de taal- en rekenontwikkeling van kleuters.

Ook maken we gebruik van de materialen van de methode ‘Onderbouwd’. Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Immers kleuters kunnen niet lezen, niet schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken. Maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen.

Taal

Er is in groep 1 en 2 veel aandacht voor taal d.m.v. gesprekken en boeken. Ook wordt o.a. gewerkt met de methode “Schatkist”. Schatkist is bedoeld als een hulpmiddel om de ervaringswereld van de kinderen uit te breiden. Het verwoorden van ervaringen en het in contact brengen met nieuwe ervaringen door woord en beeld is een belangrijk uitgangspunt. Voorleesverhalen vormen de spil, daaromheen worden allerlei activiteiten ontwikkeld. In Schatkist wordt uitgegaan van open situaties en een flexibele aanpak, die bewust gericht is op het bevorderen van de taal- en rekenontwikkeling van kleuters. Ook maken we gebruik van de werkmap ‘Fonemisch Bewustzijn’. Vaardigheden rond klanken en letters vormen een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van geletterdheid van kinderen in groep 1 en 2. Ze spelen een doorslaggevende rol bij het leren lezen in groep 3. De ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt doorgaan niet vanzelf. Daarom is het van groot belang in groep 1 en 2 gericht met klanken en letters aan de slag te gaan.

De taalleesmethode “Veilig leren lezen” waarmee in groep 3 wordt gewerkt, sluit aan op Schatkist.

Schrijven

In groep 1 en 2 wordt, naast allerlei basisoefeningen, aandacht besteed aan een goede schrijfhouding en een juiste potloodgreep. Middels programma’s van ‘Schrijfkriebels en Schrijven zonder pen’ worden allerlei schrijf-motorische activiteiten op een speelse wijze thematisch ingezet ter voorbereiding op het schrijfonderwijs in groep 3.

Engels

Engels komt aan bod in groep 1 t/m 8. Daarvoor gebruiken we een methode: Groove.me. Dit is een revolutionaire digibord lesmethode Engels voor het basisonderwijs. De eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen.

Expressievakken

Op onze school is er ook aandacht voor expressieactiviteiten, zoals handvaardigheid, tekenen, muziek en drama.

In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming verweven in het totale programma.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT