Notulen jaarvergadering OR april 15

Notulen Jaarvergadering d.d. 22-04-2015
Locatie: St Jozefschool, TOP lokaal.
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig Ouderraad: Susan, Sandra, Hans, Wendy T, Marieke, Wendy S en Heidi

 

Opening: Susan heet iedereen welkom.

 

Er zitten nieuwe mensen bij in de ouderraad en we gaan een meer actieve rol spelen. Er zijn nieuwe, frisse, leuke ideeën voor onze kinderen.
Susan Nijenhuis: Voorzitter
Marieke Schieven: Penningmeester
Heidi Klein Holkenborg: secretaris
Wendy Temming; lid( note: Wendy T heeft inmiddels per 1 juni haar functie overgedragen aan Patricia Kl. Gunnewiek, moeder van Dylan groep 3.
Sandra Luesink: lid
Hans Groot Wassink: lid

 

Het financieel overzicht wordt door Hans gepresenteerd. Een van de belangrijkste dingen die naar voren kwam is dat qua kosten de uitgaven voor Sinterklaas vorig jaar vrij hoog waren. Daar wordt voor het volgend jaar beter op gebudgeteerd.

 

Nieuwe werkwijze Ouderraad: we gaan werkgroepjes maken. Zo is er voor Kerst, Sint en Avondvierdaagse per groepje een vast iemand van de ouderraad als aanspreekpunt en die is ook overal van op de hoogte. Ouders kunnen iemand aanschieten van de ouderraad om mee te helpen. Alle hulp is meer dan welkom.

 

Schoolreisjes: Dit jaar willen wij een schoolreisje voor elke klas organiseren. Het is een eenmalig gebeuren om te kijken hoe dit bevalt. Vanuit de ouders in de zaal kwamen nog wel en paar reacties o.a. de vraag wie er behoefte had aan een schoolreisje, ouders of kind? We hebben ook gezegd dat dit een pilotjaar is. Dat we naderhand een enquete de deur uitdoen, deze gaan evalueren en dan gaan bekijken of er behoefte is aan een schoolreisje en hoe we dit in de toekomst misschien vaker of anders kunnen doen.

 

Nieuwe ideeën: Wij willen dit jaar de ideeënbus introduceren. Ouders mogen in die bus (die in de hal komt te staan) hun ideeën in doen met activiteiten die wij voor de kinderen kunnen organiseren, zoals bijv. een pannekoekendag. Aan het begin van volgend schooljaar gaan we kijken wel ideeën er zijn en maken dan een activiteitenplan voor dat jaar op, zodat ouders weten wat er komen gaat. De ActiviteitenKalender zal vroeg in het nieuwe schooljaar worden gecommuniceerd.

 

Verhoging ouderbijdrage: doordat alles duurder wordt en wij meer willen doen voor de kinderen zijn we genoodzaakt om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen van € 12,50 naar € 17,50. Als Ouderraad zullen wij een verzoek indienen bij de MR, met daarbij een uiteenzetting waarom wij de ouderbijdrage willen/moeten verhogen.

 

Splitsen van ouderbijdrage en introductie schoolreisjespot. De kosten voor het schoolreisje zal voor groep 1 en 2 gratis zijn, voor groep 3 en 4 rond de €10,- per kind komen en voor de kinderen van groep 5,6 en 7 rond de € 30,- per kind. Het plan is dat we dit apart van de ouderbijdrage willen incasseren (ouderbijdrage is vrijwillig). Aan de hand van de evaluatie NA de schoolreisjes komen we met een definitief voorstel voor wat betreft de schoolreisjes en stellen we daarin ook een max aan de bedragen. Het valt dus nooit hoger uit dan de genoemde bedragen. Omdat een schoolreisje ver voor de datum moet worden gereserveerd, zijn er al kosten gemaakt voor daadwerkelijk ook maar één kind weg kan. Daarom zullen wij in dit eerste jaar, het Pilotjaar 2015 alles zo goed mogelijk evalueren en controleren voor de toekomst.

 

Vragen aan ouderraad: eventueel een eigen email adres zodat alle post voor ouderraad gelijk daar naar toe gaat. Antwoord: dat kan op dit moment niet, omdat het Parnassys dit voor nu nog niet kan, volgens Teun. Dus wil je iets sturen aan de OR, dan moet dat nu nog via school of direct via een privéadres van een van de ouderraadleden.

 

Mededelingen Teun: * Inspectie is geweest, ging over het schoolklimaat en het belangrijkste wat daarin naar voren kwam was dat de omgang met de leerlingen- en de communicatie met ouders goed was.
* Continuerooster, er zijn 7 reacties op de mail geweest van de ouders over de tijden en die zijn
allemaal beantwoord.
* Volgend jaar wordt er bekeken hoe ze het met de rapporten gaan doen, of 2 of 3 keer per jaar
want de tijd tussen de rapporten is vrij lang.

 

Medelingen BSO de Knuffel/Raymond Meekes:

Door invoering van het continuerooster is er meer tijd voor de kinderen. Die willen ze ook goed gaan benutten door bv workshops te organiseren zoals fotografie door Linda, creatief bezig zijn, tennis clinique i.s.m. tennisvereniging, etc.
RKZVC geeft vanaf volgend jaar ook ‘s middags voetbaltraining.
Ook komen er extra dagdelen bij van 14.00 uur – 16.30 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur
Woensdagmiddag gaan ze dan ook open.

 

Medelingen SAR/MR Wilma:
Doordat er leden aftreden (Wilma Hummelink en Sandra Luesink) zijn ze op zoek naar nieuwe leden. Mensen kunnen zich daarvoor opgeven.
Continuerooster, er is gekozen voor een 5 dagen model, dus 5 gelijke schooldagen van 08.30 tot 14.00 uur
Fusieplannen
Krimp van het aantal leerlingen is flink merkbaar.
Incidentenregistratie

 

Medelingen Klaarovercommissie door Sandra te Plate
Ze zoeken nog steeds meer ouders die willen klaaroveren. Er hebben zich maar een paar nieuwe ouders aangemeld, maar dat is echt veel te weinig. Ouders: meldt u aub aan, de roosters krijgen we zo niet rond om de kinderen veilig te kunnen overzetten.
Er komen markeringspalen bij de school voor het oversteken.
Er zijn verkeershesjes te koop voor de fietsers.

 

Overige mededelingen vanuit de zaal:
Bij elk thema op school wordt de school mooi versierd. Nu zoeken ze nog ouders die willen helpen bij het versieren van de school bij elk thema. Dus lijkt het je wat, geef je op. Dit kan o.a bij Marijke Domhof.

Als afsluiting van de avond hebben Pauline Westendorp en collega van GGD Noord- en Oost- Gelderland een bijeenkomst gegeven over Mediawijsheid.
Het was een mooie, leerzame eye opener, vol met tips hoe je als ouder je kind kan begeleiden en in al deze grenzeloze mogelijkheden, toch de grenzen kan aangeven, zodat je kind veilig het internet kan ontdekken.

Signaleren en communiceren is het toverwoord, hebben we geleerd.

 

Susan bedankt alle mensen voor de komst en wenst iedereen wel thuis.

Einde: 22.30 uur

Bezetting en taakverdeling

Hieronder vindt u de bezetting en taakverdeling van de ouderraad vanaf maart 2013.

      Voorzitter:

        Susan Wellink

 Dorpsstraat 54

 7136 LN Zieuwent

 0544 35251

 

Secretaris:

 Susan Nijenhuis

 Kleuterstraat 15

 7136 LP Zieuwent

 0544 351576

 

Penningmeester:

 

Inge Immink        en       Hans Groot Wassink

De Steege 23                  Anton Mollemanhof 29

7136 MP Zieuwent           7136 MR Zieuwent

0544 351599                  0544 840080

 

Leden:

 

Sandra Luesink

 Reindersweg 7a

 7136 KE Zieuwent

 0544 351408

 

Marieke Schieven

 Grobbenweg 4

 7136 KM Zieuwent

 0544 352131

 

Marieke Krabbenborg

 Dorpsstraat 58

 7136 LN Zieuwent

 0544 352682

 

Notulen jaarvergadering 2013

 

Notulen van de jaarvergadering 11 maart 2013

 

Opening:

 

Susan Wellink neemt het woord, dit i.v.m. afwezigheid van Marja.

 

Ik wil, namens het hele team van de ouderraad, jullie allemaal van harte welkom heten op de jaarvergadering van de ouderraad. Met name een welkom voor de ouders die hier voor het eerst aanwezig zijn.

 

Zoals in de uitnodiging reeds vermeld zal Joost Adema na afloop van de jaarvergadering een presentatie geven over Mediawijsheid.

 

 De notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2012:

 

 

 

Net als vorig jaar zijn de notulen van de vorige jaarvergadering ook dit jaar terug te vinden geweest via een link op de website van school. Op de uitnodiging voor deze jaarvergadering is hiervan melding gemaakt.

 

 

 

Zijn er omtrent deze notulen over de jaarvergadering van 2012 nog vragen?

 

Er zijn geen op of aanmerkingen.

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag:

 

 

 

Het financieel jaarverslag over het afgelopen jaar 2013 wordt nu gepresenteerd door Hans.

 

Door de kascommissie, te weten Ellen Rouwhorst en Francis Immink, is dit jaarverslag samen met penningmeester Inge Immink doorgenomen.

 

 

 

Wat is het oordeel van de kascommissie nadat door hen het jaarverslag beoordeeld is?

 

Ziet er goed uit.

 

Zijn er vanuit de zaal nog vragen omtrent dit jaarverslag?

 

Er is één vraag; Waarom is er een spaarrekening?

Hans beantwoordt deze met, omdat hier meer rente opgegeven wordt.

 

Wie wil er volgend jaar deelnemen aan de kascommissie samen met Francis Immink?

Sandra Visser biedt zich aan.

Uiteraard willen wij de kascommissie danken voor inzet, tijd en genomen moeite.

Medelingen Medezeggenschapsraad:

Door Claudia Kolkman.

 

De MR is een orgaan binnen de Sint Jozefschool die als taak heeft om te bewaken dat de school functioneert zoals bedoeld is. Dat betekent dat er toezicht is op alles wat er op school en bovenschools gebeurt. De MR heeft een aantal rechten namelijk instemmingsrecht en/of adviesrecht. Elk belangrijk besluit die school moet nemen wordt voorgelegd aan de MR.

 

De zaken waar we ons als MR het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden:

 

 

 

Samenvoeging van regionale samenwerkingsverbanden i.v.m. passend onderwijs.

 

 

 

Hoogbegaafdheids-beleid binnen St. Jozefschool.

 

 

 

Krimp binnen de LIMA scholen/St. Jozefschool.

 

 

 

Gedwongen mobiliteitsplan.

 

 

 

Schoolbegroting 2013.

 

 

 

Pestprotocol vastgesteld.

 

 

 

Incidentenregistratie bewaken. Mochten er op school incidenten met leerlingen plaats vinden waarvan de ouders op de hoogte gesteld dienen te worden dan moet dit tevens geregistreerd en heeft de MR daar inzage in.Tot nu toe zijn er 4 meldingen, allen keurig afgehandeld volgens protocol.

 

 

 

2 x per jaar overleg tijdens MR vergadering met Carolien Harbers afvaardiging GMR.

 

 

De MR wordt vanuit de ouders vertegenwoordigd door Sandra Luesink, Elfriede Domhof en Claudia Kolkman, zij is tevens voorzitter.

 

Vanuit de leerkrachten wordt de MR op dit moment vertegenwoordigd door Maddy Hulshof, Wilma Hummelink (notulist) en Angelien Tankink. En twee maandelijks overleg met Teun Wassink.

 

 

De MR vergadert ongeveer 4 x per schooljaar en de notulen van de vergaderingen zijn terug te lezen op de website van school.

 

Mededelingen door het Schoolteam:

 

Door Teun Wassink

 

CITO-eindtoets:

 

 

 

De CITO-eindtoets is goed gemaakt. We scoren boven het landelijk gemiddelde: 537,4 met een landelijk gemiddelde van 534,7.

 

Het is uiteraard prettig dat we als school boven het landelijk gemiddelde scoren, maar we moeten de school niet ophangen aan één getal. Dat doen we bij de kinderen ook niet. In de Volkskrant stond afgelopen zaterdag een paginagroot artikel over de CITO-eindtoets en zijn scores. Daarin werd een school als voorbeeld aangehaald. Wij doen het op dezelfde wijze:

 

Het schooladvies is al voor de CITO-toets besproken met de ouders en het kind. Dat advies baseren we op het inzicht van de leerkrachten van groep 5 t/m 8, de resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de entreetoets en eventueel nog wat aanvullende toetsen, zoals b.v. een drempelonderzoek.

 

 

 

Schoolontwikkeling:

 

 

 

We zijn bezig om met het team te gaan werken volgens het HGW-model. HGW staat voor Handelings Gericht Werken. We zijn op dit moment bezig in het tweede jaar en zijn goed op weg. Aan het eind van het schooljaar kunnen we constateren dat het HGW-model is ingevoerd. In deze maanden zijn we bezig om alle gegevens van de kinderen, zowel de resultaten van de toetsen als gespreksverslagen en groepsplannen in ParnasSys te verwerken. Op deze manier ontstaat er een digitaal dossier van elk kind.

 

 

 

Verkeersveiligheid:

 

 

 

Op verzoek van de ouders die klaar-overen: Sommige ouders parkeren de auto langs de Dorpsstraat als ze hun kind(eren) ophalen. Voor de kinderen die moeten oversteken en voor de klaar-overs ontstaat hierdoor een onoverzichtelijke situatie. Daarom een verzoek om de auto daar niet te parkeren. Als er geen plek meer is op de kiss- en ridestrook, dan kunt u hem kwijt aan de Waareise of (even) op de parkeerplaats van Garage Voorhuis. Een ouder heeft hier in het verleden als eens toestemming voor gevraagd en Voorhuis vond het geen probleem.

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting:

 

 

 

 

 

Ik heb bewust gewacht met het voorstellen van de leden van de ouderraad, dit omdat er drie leden aftreden, de huidige situatie is:

 

                                                  

 

 

voorzitster en aftredend

Inge Immink penningmeester

 

Margret Boschker

secretaris en aftredend

 

Sandra Luesink

 

Jocelyn Minkhorst

aftredend

 

Susan Wellink

Hans Groot Wassink

 

Verder wordt het schoolteam om de beurt vertegenwoordigd door Lidy Wolterink en Angela Beerten.

 

 

 

Marja Voogel, Jocelyn Minkhorst en Margret Boschker hebben te kennen gegeven dat zij graag het stokje doorgeven aan een nieuw bestuursleden.

 

Wij willen uiteraard Marja, Jocelyn en Margret hartelijk danken voor de grote inzet door de jaren heen.

 

 

 

Jullie hebben allemaal het verzoek gehad om jezelf aan te melden als nieuw bestuurslid van de ouderraad. Marieke Schieven, Marieke Krabbenborg en Susan Nijenhuis hebben aangegeven om lid te willen worden. Van harte welkom als aanvulling van het bestaande team van de Ouderraad.

 

 

 

Wij willen namens ieder van de ouderraad jullie allen hartelijk danken voor jullie komst vanavond en willen hiermee het officiële gedeelte van deze avond afsluiten. Na de koffiepauze zal Joost Adema met zijn presentatie de avond vervolgen.

 

Zijn presentatie kunt U vinden op de site:

 

 

 

www.delta-mediawijsheid.nl

 

notulen jaarvergadering 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderraad

Ouders zijn op vele manieren actief in de school.
Een basisschool kan niet zonder enthousiaste ouders. De ouderraad speelt een belangrijke rol in de school. Ze verrichten hand- en spandiensten bij tal van activiteiten. Daarnaast wordt een aantal activiteiten door de ouderraad georganiseerd. Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd:

Een paar voorbeelden: Het begeleiden van groepjes kinderen bij een excursie Hulp bij sportactiviteiten, o.a. de avondvierdaagse Hulp bij handvaardigheid Hulp bij het verkeersexamen   De ouderraad is het bestuur van onze oudervereniging, waarvan alle ouders, die een kind op school hebben, lid zijn. Maandelijks is er een bestuursvergadering, waarbij steeds iemand van het schoolteam aanwezig is. Jaarlijks is er een algemene jaarvergadering, waarbij alle ouders worden uitgenodigd. De ouderraad verzorgt vaste activiteiten in en rond de school, zoals: Een kerstmaaltijd, een activiteit in de vastentijd, een "activiteiten-doe-dag" voor groep 7, het sinterklaasfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad nodigtsprekers uit om een lezing te houden over een bepaald onderwerp. Regelmatig is er contact met het schoolbestuur en het schoolteam.

Tijdens de algemene jaarvergadering maken zij de nieuwe en/of herkozen kandidaten van de ouderraad bekend. Hebt u vragen, opmerkingen of tips, dan kunt u altijd bij de ouderraad terecht.   Ouderbijdrage   Van de ouders wordt door de ouderraad een geldelijke bijdrage gevraagd in de vorm van een contributie. Een keer per jaar wordt van de ouders een bijdrage van € 12,50 per kind gevraagd, waarvan de kosten voor verschillende activiteiten worden betaald. Dit gaat via de bank. Alle nieuwe ouders worden gevraagd een machtiging te ondertekenen. Kinderen die vanaf januari in het betreffende schooljaar instromen, hoeven niets te betalen. Zij betalen pas in het nieuwe schooljaar.   

Deze site doorzoeken

Contact

St. Jozefschool
Dorpsstraat 66
7136 LN  Zieuwent
0544-351577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @JozefZieuwent