Notulen MR vergadering Sint Jozefschool Zieuwent

Beste ouders,

 

binnen de MR van de ST Jozefschool Zieuwent is ruimte voor een extra ouder. Voor in de "oudergeleding". Mocht u interesse hebben dan horen we dit graag.

U kunt uw interesse kenbaar maken via mr (et) stjozefschoolzieuwent.nl

Of spreek een van ons aan.  Op school is dit meester Fred te Kamp, namens de ouders zijn dit Merieke Wessels en Joris Beerten. (de vacature voor de MR namens de "personeelsgeleding" wordt momenteel een personeelslid benaderd)

 

Vriendelijke groet,

 

MR St Jozefschool Zieuwent


Notulen MR vergadering St Jozefschool Zieuwent 28 mei 2018 19.00
1. Opening Aanwezig: Teun (namens directie), Fred (voorzitter), Merieke, Joris (notulist) Afwezig: Maddy
2. Aanvullende agenda punten Jaarplan maken. Fred bekijkt de data van relevante stukken vanuit directie/school waar wij als MR iets mee moeten. Joris haalt data op van de GMR. Dit gebruiken we als input op 18 Juni voor de jaarplanning voor 2018/2019
3. Schoolse zaken (Teun): – informatie formatieplan, behuizing: Het plan is rond qua bezetting. Juf Mary gaat volgend jaar in Mariënvelde aan de slag. Er komen in totaal 6 groepen. Medio Juni komt de definitieve groepsindeling. De aangebouwde lokalen komen te vervallen. Paraat geeft elke school wat extra budget om een fte-buffer op te bouwen (uren) om meer armslag te hebben bij ziekmeldingen. Het betreft een experiment. – Het concept zorgplan vanuit het samenwerkingsverband is nog niet gereed. Deadline van 15 mei is niet gehaald. – Vakantierooster schooljaar 2018/2019: Gezien, MR is akkoord. Publicate volgt. – Evaluatie klachtenregeling: Geen formele klachten ingediend, derhalve geen inhoudelijke op- of aanmerkingen mogelijk. – Informatie meerjarig beleidsplan: plan loopt in 2019 af. Volgend jaar komt er een nieuw 5 jaren plan.
4. Notulen 19 maart Goedgekeurd en gepubliceerd
5. Binnengekomen post : 3x bankafschrift
6. Verkiezingen GMR, personeelslid van een van de aangesloten scholen gezocht Vacature voor bestuurslid, komende uit de personeelsgeleding. Fred brengt dit onder de aandacht van het personeel.
7. Incidentenregistratie Geen incidenten
8. Bezetting/omvang MR Blijft de MR volgend schooljaar zoals die nu is ? Of moeten we proberen naar een verdeling 3/3 te komen. Ja, 3/3 is wenselijk, niet strikt noodzakelijk. Joris stelt vacature op en zorgt dat deze via school verspreid wordt.
9. Schoolveiligheidsplan Geen concrete vorderingen
10. Contact met OR (OuderRaad) Voor zover bekend verloopt dit prima.
11. Laatste MR vergadering 18 juni met etentje? Aansluitend aan de MR-vergadering van 18 Juni
12. Rondvraag Geen punten voor de rondvraag Merieke: zijn onze vragen over de opgestelde begroting beantwoord? Ja 13. Sluiting 20:15


Notulen MR vergadering 19 maart 2018 19.00
• Opening Fred te Kamp, Maddy Hulshof, Merieke Reukers, Joris Beerten (Notulist) Teun Wassink namens directie
• Aanvullende agenda punten: geen
• Notulen 15 januari zijn al goedgekeurd
• Binnengekomen post : 2x bankafschrift, brief CFTO (commissie fusietoets onderwijs), vereniging openbaar onderwijs, Info MR maart ’18
• Schoolse zaken : - informatie formatieplan: aankomend jaar 1,2fte minder behuizing: 3 lokalen minder nodig. De "noodlokalen" worden verwijderd - Werkdrukvermindering: er is door de overheid een potje geld beschikbaar gemaakt voor werkdrukvermindering. Het team (personeel) kan hier keuzes maken waar het geld wordt ingezet. Personeelsgeleding heeft hier instemmingsrecht. - Concept zorgplan samenwerkingsverband (voor 15 mei): Concept wordt rondgestuurd ter beoordeling - Er wordt een interne audit uitgevoerd: (geschoolde) paraatmedewerkers komen op school onderzoeken of bepaalde doelstelling gehaald worden met als insteek waarom wel waarom niet? Dit op eigen verzoek van onze school.
• Basiscursus MR woensdag 11 april 19.00 Regenboog
• Er zijn geen incidenten vermeld
• Verslag GMR avond 14 maart Introductie door GMR over wie er waar voor is. Wat is de rol van de GMR? Een MR?En hoe verhoudt zich dit in de organisatiestructuur? Een korte "speeddate" tussen de diverse MR-leden om kennis uit te wisselen Aansluitend een quiz met vragen over MR-zaken
• Fred is bezig om een schoolveiligheidsplan op te zetten. Het plan is nog in ontwikkeling en niet af. Doorlezen en feedback graag. Moet de MR met een door het team goedgekeurd plan instemmen ? Ja, instemmingsrecht.
• Rondvraag en sluiting Maddy: kunnen we als school niet "iets" in de welkomstdoos voor Zieuwent stoppen? Leuk idee, Maddy denkt er over na. Sluiting: 20:15
Agenda MR vergadering 15 januari 2018 19.00

1. Opening
Aanwezig: Fred, Joris (notulist), Maddy, Merieke
2. Notulen 22 november
Zijn goedgekeurd
3. Binnengekomen post
4x bankafschrift
MR praat
4. Schoolse zaken : Teun
Financiële begroting: De getoonde begroting werpt enkele vragen op. Teun informeert bij de opsteller van de begroting. (Begroting wordt door de overkoepelende stichting opgesteld)
Wijzigingen in schoolplan: geen wijzigingen
5. MR bankrekening bij andere MR-en?
Er blijken geen redelijkerwijs betaalbare oplossingen. We zetten de rekening op naam van de penningmeester.
6. Incidentenregistratie
Geen incidenten sinds de laatste vergadering
7. MR cursus start/basis.
Mail van MR Regenboog. Meedoen? Ja, interesse is reeds kenbaar gemaakt
8. GMR nieuws
Geen nieuws danwel berichten van de GMR
9. Rondvraag en sluiting
Niemand
10. Sluiting

Notulelen MR vergadering 26 juni 2017

Aanwezig: Fred te Kamp (voorzitter), Wendy Seesing, Nicolien Spekschoor, Merieke Wessels, Sandra te Plate en Joris Beerten (notulist)
1. Welkom en opening
19:00
2. Notulen MR vergadering 1 mei
Goedgekeurd en gepubliceerd
3. Bespreekpunten van Teun Wassink namens de directie
Vaststellen formatieplan komend schooljaar: formatieplan is rond. Op basis van leerlingaantal 1fte minder. 1,5 fte vertrekt. Irma Jansen komt het team versterken en vult de 0,6fte. Zij heeft een Dalton-onderwijs achtergrond. Het atelier komt te vervallen. Dit wordt 27-06-17 wereldkundig gemaakt aan de ouders.
Evaluatie van het afgelopen schooljaar:
Invoering ERWD (protocol ter optimalisatie rekenonderwijs) is succesvol
Proef Ipad-onderwijs is geslaagd. Er is geconstateerd dat het werkt en het wordt in meer groepen ingevoerd. Groep 4 t/m 8 gaat er mee werken. Kanttekening: Instructie door docent, oefenen op Ipads. Ook pen en papier blijft
Proef “muziek impuls” na een ietwat moeizame start erg succesvol. Eigen leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast
Het plan om actief, meer om feedback te vragen aan ouders is uiteindelijk wel opgestart. In het nieuwe schooljaar wordt hier verder invulling aan gegeven
PBS (positief gedrag stimuleren) opgestart en het werpt zijn vruchten af
Pravoo (kleuter volgsysteem) is opgestart. Nog niet volledig geimplementeerd, wordt verder uitgewerkt in het nieuwe schooljaar
Parnassys wordt steeds verder gebruikt (ICT-systeem)
Invoering kwaliteitscontrolesysteem, verbetersysteem is niet geheel gelukt. Kan beter. Wordt verder invulling aan gegeven in het nieuwe schooljaar
Informatie beleidsplan / plannen komend schooljaar:
Verder uitwerken nieuwe rekenmethode. Individuele leerdoelen per leerling
Verdere implementatie Ipads en bijbehorende methodes
Technieklessen samen met Marienvelde. (Concrete uitwerking van samenwerking zoals besproken door MR-en HaZiMa op 15 Mei)
TOP-ondernemers blijft maar er wordt gezocht naar verdere ontwikkeling hier van. Individuele leerdoelen stellen voor leerlingen hangt hier mee samen
Verdere invoering van ICT-systemen zoals Office365. Dit hangt samen met beveiliging gegevens van kinderen
Vaststelling taakbeleid: Pilot “Overlegmodel” wordt gecontinueerd. Beide partijen zijn tevreden. (Methode van verdeling taken/werk onder personeel i.s.m. directie)
4. MR bezetting komend schooljaar
Sandra te Plate vertrekt als ouder uit de MR. Wendy en Nicolien stoppen namens de personeelsgeleding. De recente oproep aan ouders om zich aan te melden heeft geen reactie opgeleverd. Kunnen we niet met 4 i.p.v. 6 MR-leden verder? Ja, wettelijk mag het. We kiezen er voor om voor dit moment met 4 mensen verder te gaan. We zetten een vacature op de site van school. In het nieuwe schooljaar rond de herfstvakantie mailen we de ouders opnieuw. De vacature binnen de personeelsgeleding wordt ingevuld door het personeel. Indien er zich een ouder meldt wordt een 3e personeelslid toegevoegd.
Joris beerten was aftredend en herkiesbaar. Joris blijft in de MR voor een nieuwe periode van 3 jaar.
5. Evaluatie HaZiMa overleg
Kan de brief zoals voorgesteld door MR Mariënvelde retour en gemaild worden? Ja. Wendy en Fred maken wat kleine aanpassingen en overleggen met MR-en Mariënvelde en Harreveld over een moment van publiceren. Bij voorkeur nog dit schooljaar.
6. Wat verder ter tafel komt
Geen punten
7. Rondvraag
Merieke: een ouder geeft aan dat de communicatie rond de komst van de PeuterSpeelZaal niet de schoonheidsprijs verdient. Ook het betrekken van het lokaal van groep een door de PSZ in de laatste week van het lopende schooljaar wordt niet als prettig ervaren door deze ouder. Geen fijne afronding van het schooljaar voor groep een.
Sandra: geen punten vanuit ouderraad (Sandra is contactpersoon)
Kan de samenwerking met ZB niet anders? Dit kan beter. Is dit iets om volgend jaar aan te pakken? Ja. Joris neemt contact op met ZB.
Fred: afscheid en introductie oude en nieuwe MR-leden, wanneer? 18 September, Fred regelt lokatie.
Joris: is er met de PSZ afgestemd over gebruik speelplein? Ja. Er komt een hek zodat kinderen niet van achter naar voren kunnen lopen. De opslag met buitenspeelmateriaal van de PSZ komt naast de unit met spullen van de basisschool op het achterplein
8. Sluiting : 20:30


Notulen overleg MR 01-05-2017


Aanwezig: Fred, Nicolien, Wendy, Joris, Merieke, Sandra

 

Fred opent de vergadering en heet Teun en ons welkom.

 

*Als extra agenda punt wordt aangedragen dat de communicatie tussen Peuterspeelzaal en school niet optimaal is. Op de PSZ is al een brief meegegeven aan ouders dat ze na de zomervakantie intrekken in het gebouw van de st Jozefschool. Vanuit school is hierover nog niet geïnformeerd naar ouders. Dat geeft onduidelijkheid. Communiceren blijft continu een belangrijk punt.
Teun zal een brief opstellen om de ouders te informeren omtrent het intrekken van de PSZ.

 

*Teun is sinds 1 april ook directeur van de Ludgerusschool in Lichtenvoorde. MR is hierover vooraf niet geïnformeerd omdat het tijdspad erg kort was. Ook was er vanuit deze verandering geen informatieplicht naar de MR van onze school toe omdat er geen andere persoon in de directeur-functie komt. De Ludgerusschool is ook niet geïnformeerd en dat had wel gemoeten. Arno Lentfert gaat in gesprek met het team en de MR van deze school.

 

*De schoolgids was erg laat online (rond de herfstvakantie). Volgend schooljaar graag eerder.

 

*Komend schooljaar gaan er 7 groepen draaien en mede hierdoor kan het atelier niet meer gehandhaafd worden. Er moet 1 of 1,6 fte (cijfers zijn nog niet bekend vanwege overname bestuursfunctie door ziekte) bezuinigd worden vanwege de afname van het aantal leerlingen.


*Wendy en Anne gaan na de zomervakantie weg als leerkracht bij de st. Jozefschool.

 

*We achten het wenselijk ons standpunt als MR, inzake de plannen van Paraat, toe te lichten aan de ouders. Samenwerking met MR Harreveld en MR Mariënvelde geniet de voorkeur. Fred zal een brief opstellen waar we voor 15 mei (gezamenlijk overleg) een definitieve versie voor ouders van hebben gemaakt. Deze brief zal dan na 15 mei verstuurd worden.
De DBO’s hebben met de gemeente en Arno Lentfert om tafel gezeten en de conclusie van die gesprekken is: Dat het masterplan in takt blijft. Het wordt wel wat naar achter geschoven in tijd. Op de ontwikkelingen die zich aandienen kan worden geanticipeerd.
Vrij vertaald denken wij dat we eerst gaan samenwerken en daarna samenbouwen. Maar de weg ernaar toe ligt niet vast. Het HAZIMA overleg moet goed tot stand komen om tot een goede samenwerking te komen.

 

*Verbeterpunten voor de MR:
Agendapunten uit vorige jaren aanhouden om alle zaken aan de orde te laten komen.
Volgend schooljaar starten met een overzichtelijke jaarplanning. Terugkerende items daarvoor zijn:
-Notulen vorige vergadering (goedkeuren gaan we via de mail doen zodat het sneller online kan en naar de L-schijf).
-Ingekomen Post
-Incidenten registratie
-Verkiezingsprocedure
-Overleg met OR (jaarlijks)
-Begroting
-Aan Teun aangeven wat we inzichtelijk/besproken willen hebben bij een vergadering

 

*Verkiezing nieuw MR lid (oudergeleding) regelt Joris.

 

*2x incident geregistreerd

 

15 mei overleg in Marïenvelde om 20.00 uur


26 juni volgend MR-overleg 19.00 uur


Notuel MR Sint Jozefschool Zieuwent 5 September 2016
1 Opening

 

2: Teun

Schoolgids is bijna klaar. Volgende vergadering bespreken.
ICT: plan is om op langere termijn meer gebruik te maken van ICT. Om kinderen meer individueel
te kunnen benaderen, vraag gericht. Dit jaar zullen er pilot projecten gaan draaien, ervaring op doen
met ICT en middelen.
Passend Onderwijs: Lima en Reflexis (Paraat) willen samen optrekken om PO beter te kunnen
regelen. Een eigen zorgloket.

 

3 Taakverdeling
Samenstelling MR, taakverdeling
Penningmeester: Sandra te Plate
Voorzitter: Fred te Kamp
Secretaris: Joris Beerten

 

4 Schoolreisjes begin van het jaar?
MR heeft hier geen problemen mee. Het team (onderwijzend personeel) zal dit ook nog bespreken.
Sandra neemt contact op met de OR (ouderraad) om de stand van zaken door te geven.

 

5 Ingekomen stukken

 

6 incidentenregistratie
Geen incidenten tot op heden

 

7 Jaarplanning
Voorgestelde data akkoord
19:00 als begintijd

 

WVTTK
geen punten

 

Sluiting 20:00


 

AGENDA MR VERGADERING
MAANDAG 20 juni 2016
AANVANG 19.30 UUR


1. Opening
Welkom aan de leden van de Ouderraad
- Evaluatie afgelopen schooljaar;Comunicatie OuderRaad en MR liep langs elkaar.
Afgesproken om indien nodig elkaar uit te nodigen om even om tafel te gaan met
elkaar.
- Patricia klein Gunnewiek namens de OuderRaad en Sandra te Plate namens de MR
zijn de contactpersonen

2. Bespreekpunten Teun , vervangen door Nicolien
- Paraatscholen: laatste ontwikkelingen, weinig ontwikkelingen. Samenwerken verloopt
prima. Inrichten kantoor en kantoorfuncties loopt.
- Formatieplan 2016-2017. Op bestuursniveau is formatie klaar. Personeel in Zieuwent
is ingedeeld
- Schoolgids: eerste week vakantie op de agenda
- Schoolplanontwikkeling en schooljaarplan; Wordt aan gewerkt. Prioriteit. SWPBS,
EREWD, plan opzetten en uitvoeren muziekimpuls. Invoeren MO2.0 (digiborden)
Introductie Ipads voor personeel. Nadriukkelijker samenwerking zoeken met
Harreveld en Marienvelde
- Begroting: klaar. MR is vergeten dit op te vragen, directie is vergeten dit voor te
leggen. Alsnog beoordeelt, akkoord.

 

3. Notulen vorige vergadering
- Opmerkingen t.a.v. de notulen van 18-04- 2016
- Enkele tikfoutjes verbeterd, akkoord

 

4. Ingekomen stukken
- Per post
- bankafschriften
- Via de mail
- aanmelding nieuwe kandidaten MR oudergeleding
- MR actueel nr. 4 2016
- brief gezamenlijke DBO (Dorpsbelangen Oost-Gelre)
- GMR verkiezingen ( 19 mei/12 juni )

 

5. Verkiezingen nieuwe leden MR
Namens de personeelsgeleding komt Wendy Krabbenborg in de MR.
Eva te Poele: 18 stemmen
Merieke Wessels: 32 stemmen
1x blanco
Wencke En Sandra informeren Merieke en Eva. Joris mailt ouders via Teun

 

6. Masterplan: bijeenkomst met Arno Lentfert

 

7. Concept Jaarverslag MR 2015-2016

 

8. Incidenten registratie
Jongen valt ongelukkig met arm op rand trampoline in een speeltuin. Dit gebeurde tijdens

juffendag. Arm gebroken, bezoek huisarts en ziekenhuis.

 

9. Wencke was tot vandaag onze penningmeester. Aangezien dit haar laatste avond is laat ze
de klapper met afschriften en de bankpas hier. Wie de taak van penningmeester op zich
neemt klomt de eerste vergadering ter tafel. Tot die tijd bewaakt Sandra de pinpas.
Etentje: 29 Augustus (Fred informeert)
5 September: 5 September
(Data onder voorbehoud)
10. Rondvraag


11. Sluiting


Notulen MR VERGADERING
MAANDAG 18 april 2016
AANVANG 19.30 UUR

Afwezig: Wencke

1. Opening

2. Teun
Paraatscholen: laatste ontwikkelingen;
Vakantierooster; de wensen/inzichten van de MR zijn voorgelegd aan het personeel. Er is wat geschoven, herberekend en overlegd: de meivakantie wordt 1 ipv 2 weken. Tijdens het broodeten wordt 5 minuten voorgelezen, dit wordt meegerekend met de schooltijd.
Formatieplan 2016-2017: door de samenwerking tussen Reflexis en Lima, het onderling afstemmen van procedures waaronder de berekening van het benodigde personeel voor een bepaalde hoeveelheid kinderen, zal voor aankomend schooljaar minimaal 0,7fte minder benodigd zijn.

3. Notulen vorige vergadering
Notulen OK
Punt ouderbijdrage. 17,50 akkoord voor de jaarlijkse bijdrage. Voor de schoolreisjes komt er eens in de twee jaar een aanvullend bedrag bij. Groep 1-2, gratis. Groep 3-4 max. 10 euro. Groep 5-6-7 max. 30 euro.

4. Ingekomen stukken
Per post
- bankafschriften
– Infoblad van de vakbond (AOB) gericht aan de MR

Via de mail
- MR actueel nr. 3 2016
– GMR notulen van 23-11 2015 en 15-03 2016 ( inclusief hand-out)
– Meldpunt Regeldruk PO ( t.a.v. personeelsgeleding) Naar collega's gestuurd. Ook de
vakbonden mailden dit

5. Verkiezingen nieuwe leden MR
Wencke stelt zich niet verkiesbaar. Per 1 augustus zullen we een vervanger moeten zoeken.(oudergeleding) (Joris stelt brief op aan ouders)
Angelien zal ook na 1 augustus niet terugkeren. St Jozefschool, Teun, zoekt een vervanger voor haar (Personeelsgeleding)

6. Formatieplan 2016-2017
Zie punt 2

7. Incidenten registratie

8. WVTTK
Opruimen kerkepaden. Initiatief van de gemeente. Doel was het opruimen van de kerkepaden. Er waren geen vrijwilligers beschikbaar om te assisteren. Dus is het afgelast. Daarnaast: de kerkepaden zijn brandschoon!

9. Rondvraag

10. Sluiting

20 Juni, 19:30

Sluiting 21:10


Notulen 7 Maart
Aanwezig: Nicolien, Fred, Angelien, Wencke, Sandra, Joris (notulist)
Teun Wassink (directeur)

 

1 Opening
Welkom allen

 

2 Teun
Paraat: Brief over samenwerking Lima en Reflexis. Blijven formeel gescheiden. Samenwerking daar waar mogelijk. Bestuurskantoor wordt gerealiseerd in DRU gebouw te Ulft.
Passend Onderwijs: Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een wijziging in de aanmeldingprocedure. Een school is verplicht om voor het kind een passende onderwijs plek te bieden. Is het niet op de eigen school, dan op een andere school. Binnen 6 weken na ontvangstbevestiging van inschrijving krijgt het kind/de ouders bericht.
Jaarplan: Geen op- of aanmerkingen
Vakantieregeling en schooltijden: In het schooljaar 2016/17 is de meivakantie 1 week ipv 2.
Klassebord: privacy lijkt geen noemenswaardige bezwaren. Er worden geen NAW ingevoerd. Teun gaat zijn collega's vragen of zij praktische bezwaren zijn tegengekomen.
Speeltoestellen en schoolplein: Binnen Paraat is er iemand die het onroerendgoed beheert. Hij is ook gediplomeerd/bevoegd om speeltoestellen te keuren. De speelboom aan de voorzijde staat op de nominatie om vervangen te worden. De tegels op delen van het schoolplein liggen hinderlijk scheef. Teun neemt initiatief om dit te corrigeren.

 

Notulen
OK, zie papier

 

Binnengekomen stukken
– MR actueel (per email)
– Voorstel verhoging ouderbijdrage vanuit de Ouderraad: Joris informeert naar de totaalkosten. Is het genoemde bedrag inclusief of exclusief schoolreisje? Onze voorkeur gaat uit naar 1 bedrag waar alles onder valt. Geen verrassingen achteraf.

 

Incidentenregistratie
Jongen is bij het buitenspelen tegen een ander kind gebotst. Bezoek tandarts.

WVTTK
–----------

Sluiting 21:40


MR vergadering 9 November 2015

Aanwezig: Angelien (voorzitter), Fred, Sandra, Wencke en Joris (notulist)

Afwezig: Nicolien

Gast: Teun (directeur)

1 Opening

2 Teun (Directeur):

Continurooster: Nog steeds positief. Kinderen positief, ouders positief, team positief. Enkele leerkrachten geven aan dat het toch soms een lang stuk is, van 8.30 tot 14.00. In het bijzonder bij “pleinwacht”. Punt heeft de aandacht van het team.

Passend Onderwijs: Samenwerking met Brevoort wordt losgelaten. Met de ophanden zijnde fusie wordt meer samengewerkt binnen “Paraat”. O.a. Karin Wijers zal de school hierin gaan ondersteunen, bijvoorbeeld op gebied (hoog)begaafdheid.

Plusklas: Er zijn 2 leerlingen getoetst. 1 leerling is “aangenomen” in de plusklas. Voor de andere leerling wordt met het team binnen de school gezocht naar extra uitdaging. Karin Wijers zal in Maart het team informeren over het hoogbegaafdheid-beleid en o.a. signalering van (hoog)begaafdheid en het team voorlichten over onderwijs aan deze kinderen.

Traject Simone”: Simone is een extern adviseur. N.a.v. het inspectierapport doet ze onderzoek naar in het bijzonder rekenonderwijs. Dinsdag 10 november presenteert ze haar analyse van het onderwijs en aanbevelingen voor verbetering.

Rekenen Pilot ERWD en PBS: Anne Nijenhuis gaat zich verdiepen in de rekenmethode..

De overheid wil dat de school de groei van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind kan volgen.. Fred te Kamp heeft zich gespecialiseerd in de materie “PBS” (Positive Behaviour System) Hij zal dit gaan begeleiden binnen de St Jozefschool.

Vluchtelingen: school kreeg het verzoek in persoon van Maddy Hulshof om nederlandse les te geven aan deze vluchtelingen. Mede door het enthousiasme van de vluchtelingen was het een succes, erg leuk om te doen, onverwachte grote belangstelling. Grote dankbaarheid door de vluchtelingen. Enkele ouders stelden toch enkele kritische vragen. Deze zijn door Teun onderzocht en beantwoord. (Vluchtelingen waren in Zieuwent voor crisisopvang gedurende 6 dagen)

1 Oktober telling: 218 kinderen. 84 in de groep van 4-7 jaar, 134 van 8 jaar en ouder. Met enkele door de overheid gehanteerde formules, waarbij afkomst en opleiding van ouders telt, komen er rekenkundig 3 bij. Rekenkundig 221 leerlingen. Op basis van dit aantal wordt de bekostiging vanuit de overheid geregeld. (Geldt voor het nieuwe schooljaar)

Krimp: de jongste prognoses door de gemeente zijn niet rooskleurig. Samenwerking zal in de

toekomst aan de orde zijn. In welke vorm is nu niet bekend. De MR uit Zieuwent heeft contact gezocht met de MR uit Harreveld en Mariënvelde. Onderling veel overeenstemming over de noodzaak en vooral de mogelijkheden. Bestuurders van nu nog Lima juichen deze initiatieven toe.

3 Notulen 7 September

Akkoord, Geen op- en aanmerkingen

4 Post:

Bankafschriften

Notulen GMR

MR actueel deel 8 en 9

Bedankje vanuit de GMR voor onze feedback inzake het overlegmodel

5 Incidentenregistratie:

Geen incidenten

6. Bijeenkomst MR van de HaZiMa scholen

Zie punt 2

7 GMR

Notulen GMR: geen bijzonderheden

Angelien benadert Jeroen of, hoe en wanneer hij evt. aanschuift bij een MR-vergadering (Jeroen

Niënhuis is GMR lid)

8. Jaarverslag

Jaarverslag einde schooljaar, na laatste vergadering.

9 Update huishoudelijk reglement

Zie punt 8

10 WVTTK

Sandra: in het nieuws hoor ik “2 uur bewegingsonderwijs” er is maar 1 uur gymles. Reactie vanuit het team: De wet schrijft anderhalf klokuur voor. Dit wordt in de volksmond vertaalt naar 2 lesuren. St. Jozefschool vult dit in door 1 klokuur gymles in het Sourcy en een half uur bewegen en spelen op het schoolplein.

Doen we nog aan kinderpostzegels?” Reactie vanuit het team: Nee. Te bewerkelijk en daarom kiezen we hier niet meer voor.

21:30 sluiting


MR VERGADERING MAANDAG 7 september 2015

AANVANG 20.00 UUR

 

Gelegenheidsvoorzitter: Angelien

 

1. Opening welkom Fred en Sandra

 

2. Teun

Start nieuwe schooljaar/ continurooster: goed gestart. Eerste 2 weken het rooster niet prioriteit, maar groepsbinding. Uitvoering continurooster verloopt goed. Eten geen problemen. Ouders geven positieve geluiden. Een ouder geeft aan dat 10 minuten stil toch wat lang is. Velen geven aan dat de rust juist prettig is. Collega-directeuren geven aan dat het 5-gelijke-dagen-model toch wel erg prettig voorkomt. (Zij hanteren andere modellen)

Fusie mededelingen; voortgang: het loopt. Momenteel worden details uitgewerkt, waaronder op dit moment personeelszaken, invallerspoule. Samenvoegen van bestuurlijke zaken zoals administratie, software, werkwijze. Ook wordt er gekeken naar een fysieke locatie voor het bestuur.

Passend onderwijs/ SOP: We voldoen aan de eisen voor “smalle zorg school”. Uiteindelijk doel is om een “brede zorg school” te worden.

Schoolplan 2015-2019: concept is gereed. De aanbevelingen van de inspectie van het laatste bezoek zijn verwerkt in het plan. O.a. optimalisatie van het rekenonderwijs. MR moet doornemen en voorzitter tekenen als we instemmen / positief adviseren. Voor 17 September 2015

Schoolgids 2015-2016: gereed voor plaatsing op de site.

Opzet 10 min. gesprekken voor komend schooljaar: naar aanleiding van opmerkingen van ouders iets andere opzet. Gesprek en rapport lagen te ver uit elkaar. Dit jaar wordt eindtoets en overdracht van juf/meester van het voorgaande jaar als leidraad gepakt. Algemene ouderavond komt op 17 September. Ouderraad vraagt of zij de infoavond niet op die avond kan houden?

 

3. Verkiezing voorzitter en secretaris/penningmeester; taakverdeling binnen MR

Voorzitter : Angelien Tankink

Vervangend voorzitter: Fred te Kamp

Penningmeester : Wencke Ueffing (tevens aanspreekpunt HaZiMa school-overleg)

Secretaris : Joris Beerten

 

4. Notulen vorige vergadering 22 Juni 2015
Na correctie akkoord

 

5. Ingekomen stukken

  • Per post

- info mr 2

bankafschriften

  • Via de mail

- schoolplan

- cursus MR Start

- concept SOP

- notulen van MR vergadering 22 juni 2015

- brief Ouderraad

 

6. Incidenten registratie

Geen incidenten

 

7. Passend onderwijs

Is er aandacht voor kinderen die voorop lopen in ontwikkeling? Ja, er komt een plusklas voor kinderen van “Paraat” (1). Ouders geven school te kennen dat zoon/dochter hier wellicht baat bij zou kunnen hebben. School onderzoekt in overleg met ouders of kind in aanmerking komt. Plusklas: 20 keer per jaar 1 ochtend in de week met andere begaafdere kinderen speciaal onderwijs op locatie ergens in de gemeente (hoogstwaarschijnlijk de Ludgerusschool te Lichtenvoorde). Daarnaast zal er voor deze kinderen ook aangepast/aanvullend onderwijs zijn op de eigen basisschool. Op dit punt, begaafdere kinderen, kan de school zich nog verbeteren.

 

8. GMR nieuws

Notulen van GMR: verschijnen niet meer op de site van de GMR. Worden doorgestuurd aan secretaris (Joris) die deze verder leidt naar MR-leden.
Vergaderdata GMR: niet bekend.

 

9. MR leden zitting / aftredend overzicht stand van zaken

naam

Periode

Start

Einde

Wencke Ueffing

1

2013

Aug. 2016

Joris Beerten

1

2014

Aug 2017

Sandra te Plate

1

2015

Aug 2017

Nicolien Spekschoor

1

2014

Aug 2017

Fred te Kamp

1

2015

Aug 2018

Angelien Tankink

2

2010
2013

Aug 2016

 

 

10. Data volgende vergaderingen

5 Oktober MR-en Harreveld en Mariënvelde inzake Krimp (onder voorbehoud)

9 November

11 Januari

7 Maart

25 April

20 Juni

Aanvang 20.00, locatie St. Jozefschool

 

11.

Geen aanvullend ingebrachte agendapunten

 

12. Rondvraag

-

 

13. Sluiting

21.54

 

 

 

 

1: Paraat is de naam van de nieuwe scholengemeenschap per 1 Januari 2016. Stichting Lima, Reflexis en Essentius fuseren.


Notulen 22-6-2015 MR St Jozefschool Zieuwent

 

1.Welkom door de voorzitter

 

2. Teun

Dit deel van de MR-vergadering is gemeenschappelijk met de SAR. (School Advies Raad) We worden gezamenlijk op de hoogte gebracht door Teun

Formatie en groepsindeling

Fusie mededelingen; voortgang, zie ook fusietraject in de notedop

Passend onderwijs; concept SOP

Schoolplan 2015-2019; ruwe versie

Inspectierapport

– Formatie en groepsindeling verliep soepel. Groepsindeling blijft gehandhaafd. 7 groepen, 1 en 2 samen, wordt in februari gesplitst. Ouders zijn in de week na de kermis geïnformeerd. Geen wisselingen qua personeel.

– Fusie: de definitieve handtekening is gezet, nieuwe naam is “Paraat”. De 3 huidige partijen worden één. 1 bestuur, 1 bestuurskantoor, 3 bestuurders waarvan 1 de algemeen directeur. Wie dat wordt staat nog open. Er is een raad van toezicht. 2 personen namens elke deelnemende partij, 2x3. Deze raad van toezicht kiest algemeen directeur.

Er komt een eigen pedagogische dienst, met een eigen orthopedagoog. Een en ander zal wat tijd nodig hebben na het van start gaan van de nieuwe scholengemeenschap.

– Krimp: concreet valt er op dit moment weinig te melden. Voor de toekomst zal er veel veranderen. Hoe en wat is nu niet te zeggen.

– Passend Onderwijs en het concept SOP2015/'16 (School Ondersteunings Profiel). Komt voort uit de wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt is om een zogeheten “smalle ondersteunings profiel” te worden. Daar waar niet aan de criteria wordt voldaan zal de school zich aanpassen aan het profiel. (Een SOP  kan ook gebruikt worden om voor een kind, dat hier in Zieuwent niet op de juiste plek is, een andere school te zoeken op basis van het SOP. Of Zieuwent wordt uitgezocht op basis van het profiel.) Het SOP wordt jaarlijks opnieuw opgesteld. Een en ander is afhankelijk van het “aanbod” aan kinderen. Naar behoefte kan dus gewijzigd worden.

– Schoolplan: elke school moet een schoolplan hebben. Moet nu opgesteld worden voor de periode 2015/2019 (4 jaar). Het ICT-systeem Parnasys heeft een module om een basis te maken van dit schoolplan. Teun is momenteel bezig de ontbrekende gegevens aan te vullen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met krimp komt hier in terug.

– Inspectiebezoek: school scoort voldoende. Aandachtspunt: de trend is dalende.  Op basis van de toetsen van het CITO (worden in alle klassen afgenomen) Teun gaat hier met het team werk van maken. Opgemerkt moet worden dat de inspectie een methode hanteerde welke als pilot draait en Zieuwent de primeur had met het nieuwe beoordelingssysteem. De school erkent de blootgelegde pijnpunten en maakt hier werk van.

– Nieuwe CAO: Of basismodel of overlegmodel. Personeelsgeleding van de MR en een 2/3 meerderheid van het team dient akkoord te gaan met het voorstel. Zie punt 8.  GMR nieuws

 

3.  Notulen vorige vergadering 

Opmerkingen tav de notulen van 11 mei 2015. 

2 tikfoutjes, gecorrigeerd, goedgekeurd.

 

4.  Ingekomen stukken 

Per post

Via de mail

- ruwe versie schoolplan

- notulen GMR vergadering 23-4-2015

- nota CNV inzake CAO bijeenkomst

- concept SOP

- notulen van MR vergadering 11 mei

- nieuwsbrief LIMA inzake vacatures

- brief Ouderraad

Binnen gekomen stukken

– Bankafschrift

– Nieuwsbrief vacatures Lima

Brief ouderraad

Ruwe versie schoolplan (Oudergeleding heeft deze niet ontvangen. Wilma stuurt zo snel mogelijk)

 

5.  Incidenten registratie 

Incidentenregistratie

– Lerling geblesseerd met gymles, bezoekje huisarts

– Lerling gevallen op de trampoline. Salto mislukt.(Uitprobeersel) Bezoek huisarts, wond gerepareerd.

 

6. voortgang continurooster

Ouders hebben een brief ontvangen met tekst en uitleg over de praktische invulling van het rooster. Tijden, pauzes, eten, drinken, koelkast etc. Werkgroep heeft dit samengesteld.

 

7.  Passend onderwijs

Zie 1, Teun

 

8.  GMR nieuws

notulen van 23-4-2015

Ontvangen

GMR nieuws

Notulen 23 April

Punt 2d, bestuur vraagt instemming procedure mobiliteit. Voor welk schooljaar geldt dit? Joris vraagt GMR.

 

Hoe zit het nu met de instemming van het personeel voor het overlegmodel of basismodel? Welk percentage? Is de CAO leidend, of de GMR? Of percentage genoemd door GM voor uitsluitend interne doelen? Personeelsgeleding MR regelt dit verder met collega's.

 

9. Brief inzake verhoging ouderbijdrage van de Ouderraad

Op basis van de aan ons verstrekte informatie, met de kennis van de ouderavond in het achterhoofd, kunnen we op dit moment geen beslissing nemen. We willen eerst de ouder-enquête afwachten. Sandra informeert de ouderraad over ons standpunt.

 

10.   Verkiezingen MR; 

Uitslag verkiezingen. Eva te Poele heeft zich teruggetrokken

2 kandidaten, stembus is gesloten. Stemmen tellen

Susanne Wopereis–25 stemmen

Sandra te Plate–44 stemmen

Sandra belt Sandra, Wencke informeert Susanne.

Joris mailt ouders, vanaf 25-6. (Via Wilma)

Fred te Kamp vervangt Wilma Hummelink  voor wat betreft de personeelsgeleding.

 

11. Data volgende vergadering/etentje. 

Datum nieuwe vergadering

7 September, 20.00

 

Datum etentje met vertrekkende en nieuwe leden MR

Poging 1: 31 Augustus 2015, 19.30 Locatie nader te bepalen

 

14. Rondvraag

WVTTK

Sandra: veel verschillende invallers, kan dat niet anders? Reactie uit personeelsgeleding: het is inderdaad verre van wenselijk. De huidige situatie is dat er enorm veel vraag is naar invallers, Dezelfde “vertrouwde” invaller zou inderdaad beter zijn, doch niet altijd mogelijk. De MR heeft niet de bevoegdheid of taak hier iets aan te kunnen veranderen. Het kan en zal het wel bespreekbaar maken bij de directeur.

 

15. Sluiting

Sluiting 22:30

Wilma, Sandra, bedankt!


 

MR VERGADERING St Jozefschool Zieuwent

MAANDAG 11mei2015

AANVANG 20.00 UUR

 

1.  Opening welkom allemaal

 

2.  Teun 

Continurooster en CAO; voortgang: Wordt volop aan gewerkt. Dit valt samen met de “formatie” (welke leerkracht welke uren/groep) Voorstel wordt in week 20 besproken met personeel

Nieuwe Cao; basismodel of overlegmodel: Overlegmodel, individuele afspraak cq werkrooster met iedere afzonderlijke docent. MR, personeelsgeleding, moet model accorderen. Zieuwent zal binnen Lima het overlegmodel hanteren als pilotproject. 

Formatie; al enig zicht op hoe een en ander gaat verlopen? Zie bovenstaand

Fusie mededelingen; voortgang Lima/Reflexis en Essentius: Stagneert momenteel, oorzaak wordt niet naar afzonderlijke scholen gecommuniceerd.

Passend onderwijs; Anke/Nicolien/Teun hebben nieuwe ondersteuningsprofiel ingevuld. Wordt eerst komende MR vergadering voorgelegd.

Schoolplan 2015-2019: Lima breed hanteert het kwaliteitssysteem “Integraal” (Onderdeel Parnasys) Dit automatiseringssysteem kent ook een module “Schoolplan”. Door Lima-breed gebruik wordt grofweg 80% “standaard” Ieder afzonderlijke school specificeert het plan voor haar eigen situatie

Inspectiebezoek: School- en pedagogisch klimaat uitstekend, sociaal, veilig, zeer positief. Monitoring en sturing a.d.h.v. tussenrapporten kan beter. Inspectie vindt dat er een “ontwikkelings-volg-model” moet komen voor de kleuters. Deze mening wordt gedeeld, met de opmerking dat het momenteel beschikbare systeem niet aan onze wensen voldoet. Er wordt gekeken naar een systeem dat beter past bij de Jozefschool. Over het geheel: voldoende.

Situatie rond de krimp: niets concreets vanuit directie/bestuur. MR Zieuwent/Marienvelde/Harreveld komen op korte termijn (wederom) samen om te brainstormen, in gesprek te blijven.

Gemeente is in gesprek met Lima over een  “Integraal Kind Centrum” in Lichtenvoorde (peuterzaal, kinderopvang, basisschool etc. met minimaal 350 kinderen)

 

3.  Notulen vorige vergadering 

Opmerkingen tav de notulen van 30 maart 2015

Datum even controleren

Punt 4: Verhogen ouderbijdrage

typefoutje bij incidenten

PO: als geen passend onderwijs mogelijk, dan wordt dit binnen 6 weken kenbaar gemaakt aan ouders/verzorgers.

Als veranderd, akkoord

 

4.  Ingekomen stukken 

Opruimen van de post en andere stukken die bewaard moeten blijven. 

Per post: Bankafschrift

Via de mail

- overzicht reacties op vragen van MR St. Jorisschool

- MR actueel nummer 4

- notulen GMR

 

5.  Incidenten registratie

Geen incidenten

 

6.  Passend onderwijs

Zie agendapunt 2.

 

7.  GMR nieuws

notulen van 3-3-2015

Brief inzake nieuw te vormen GMR

 

8.   Verkiezingen MR; 

Volgens rooster van aftreden zijn Sandra Luesink en Wilma Hummelink aftredend. Reeds aangemeld is Eva te Poele. Van het personeel wordt Fred te Kamp gevraagd als nieuw MR lid namens het personeel. Nieuwe aanmeldingen?

Joris stelt brief op MR lid gezocht. Intredend per nieuwe schooljaar. Mailen via Teun aan alle ouders.

 

9. Data volgende vergadering

 Extra vergadering 22 Juni, 20.00

 

10. Contact MR Marienvelde / Harreveld inzake krimp

Sandra neemt contact op Jantina.

–---

 

11. Rondvraag

–--

12. Sluiting

--- 

 


 

 

MR vergadering 30 maart 2015

St Jozefschool Zieuwent

Aanwezig: Wilma Hummelink, Sandra Luesink, Wencke Ueffing, Nicolien Spekschoor, Angelien Tankink (notulist)

Afwezig: Joris Beerten

Teun Wassink namens directie

1 Opening

Welkom door de voorzitter.

2 Bespreekpunten met Teun:

-Doorschuiven naar volgende vergadering.

Wel kort besproken:

- Zicht op formatie volgend schooljaar: er is een vacature vanwege het vertrek van Herman Hooglugt. Deze vacature wordt samen met 3 andere vacatures aangeboden aan de vaste medewerkers van de Limascholen. Dit om de mobiliteit te bevorderen.

- Inspectiebezoek: deze is op 20 april. Dit bezoek vindt om de 4 jaar plaats. Voor de middag zijn er 6 klassenbezoeken, aansluitend gesprekken met o.a. directie, IB-er, leerkrachten, enkele ouders, enkele kinderen, bestuur.

3 Notulen vorige vergadering

Notulen ( 12-01 ) goedgekeurd deze kunnen op de site.

Opmerking n.a.v. punt 4 storten bijdrage MR, Sandra heeft het nieuwe rekeningnummer doorgegeven en dit bedrag is inmiddels gestort.

4 Ingekomen stukken

- Info MR maart 2015 naar Wencke, daarna rouleren.

- Vorming nieuwe GMR/ Notulen GMR zie agendapunt 7

- MR actueel 2 en 3: hierin wordt o.a. melding gemaakt dat de MR instemmingsrecht heeft over het verhogen van de ouderbijdrage. Dit komt ter sprake op de volgende OR jaarvergadering.

- Nieuwsbrief Lima febr. 2015: fijn dat ook de MR op deze manier op de hoogte wordt gehouden, verder positieve reacties over het vormen van kenniskringen en een ICT kring, waarbij men gebruik maakt van elkaars kennis.

5 Incidentenregistratie

- 6 jan. leerling gevallen, gekneusde pols naar huisarts geweest.

- 14 jan. leerling gestruikeld, naar huisarts wond gelijmd.

- 2 mrt. leerling gevallen op de arm, naar huisarts, onderarm bleek gebroken.

- 10 mrt. leerling gevallen wond aan kin en duizelig, naar huisarts, geen

hersenschudding.

6 Passend onderwijs

Het aanmeldingsformulier is gewijzigd. Wanneer blijkt dat wij als school een aangemelde leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, de school zorg draagt dat deze leerling binnen 6 weken hiervan op de hoogte wordt gesteld.

7 GMR nieuws

-Vorming nieuwe GMR

Na de fusie van de 3 besturen wordt er een nieuwe GMR opgericht, dat betekent dat elke GMR 4 zittende leden afvaardigt. Omdat te kunnen uitvoeren, is voor 4 personen een verlenging van de zittingstermijn nodig. De GMR vraagt hiervoor onze goedkeuring.

Wij tekenen voor akkoord met deze wijziging/ verlenging en onderschrijven hun standpunt dat het zonde zou zijn dat de kennis van de huidige GMR zou wegvloeien.

-Notulen GMR 12-01

Om uniformiteit te krijgen in de tenaamstelling van de verschillende MR- en, graag een wijziging aanbrengen in het mailadres. Joris gaat dit regelen.

8 Continurooster

Er is nog veel onduidelijk. De MR herkent ook dat het zeer lastig is om de pauzes van de leerkrachten binnen de nieuwe CAO te regelen. De MR heeft via de mail goedkeuring gegeven aan het voorstel van Teun om voor een 5 gelijke dagen model te gaan. Belangrijk is dat de brief met dit voorstel en de definitieve schooltijden zo snel mogelijk naar ouders gecommuniceerd worden.

9 Verkiezingen MR

Wilma Hummelink ( personeelsgeleding ) en Sandra Luesink ( oudergeleding ) zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Er heeft zich een nieuwe ouder aangemeld. Joris zorgt dat er een brief naar de ouders gaat.

10 Jaarvergadering

Woensdag 22 april is de jaarvergadering van de OR. Dan wordt tevens het jaarverslag van de MR besproken. Joris zorgt voor dit verslag.

11 W.v.t.t.k.

-Vakantierooster: is de definitieve versie bekend ? Is er nog iets gedaan met het voorstel van de Ludgerusschool ? Wilma vraagt dit na.

-Bijwerken archief: wie pakt dit op ? Angelien

12 Rondvraag

Wencke: Ouders willen graag informatie over de generale repetitie voor de Matthäus. Welke kinderen moeten hierbij aanwezig zijn ?

Is er al duidelijkheid over de data van het voetbaltoernooi van 22 april, er was sprake van dat dit eventueel i.v.m. de Cito eindtoets verschoven werd. Wilma vraagt dit na bij Teun.

13 Sluiting

21.30 uur

Volgende vergadering 11 mei


 

MR vergadering 12 Januari 2015

St Jozefschool Zieuwent

 

Aanwezig: Wilma Hummelink, Sandra Luesink, Wencke Ueffing, Angelien Tankink, Nicolien Spekschoor, Joris Beerten (notulist)

Teun Wassink namens directie

 

1 Opening

Welkom door de voorzitter.

 

2 Teun, namens directie en schoolbestuur

– Fusiebesprekingen: Geen veranderingen. Er is een nieuwjaarsreceptie geweest voor alle medewerkers van de 3 scholengemeenschappen. Sfeer was goed.

– School Ondersteunings Profiel: er komt een nieuwe. Voorbereidingen zijn gaande. Van de 3 scholen zijn er 2 per school in een werkgroep hiermee bezig.

– Schoolplan: er wordt door Teun momenteel gewerkt aan een nieuw schoolplan. Grootste verandering is integratie van / gebruik maken van Parnasys. Voor begin nieuwe schooljaar ('15/'16) moet deze klaar zijn.

– Evaluatie “atelier”: 113 kinderen in groep 5-6-7-8. Er zijn 29 schriftelijke plus 3 mondelinge reacties binnengekomen. Aangenomen wordt dat zij die niet reageerden niet ontevreden zijn. 23 waren positief, 6 waren niet positief. Punten van kritiek kwamen uit groep 8. In het bijzonder over rumoer /onrust. Met de opmerking dat dit punt sinds het begin van het schooljaar verbetert. Er zijn op basis van deze inventarisatie geen redenen tot grote wijzigingen.

– Incidentenregistratie bus bij de deur: 1 reactie, ouder acht meer pleinwacht wenselijk.

– Onderhoud gebouwen is van gemeente naar schooldirectie gegaan. Reserveringen vanuit de gemeente zijn NIET overgeheveld. De onderhoudskas is dus leeg. Omdat de gemeente het geld aan andere zaken heeft uitgegeven. (Niet “geoormerkt” geld) Geld voor onderhoud komt nu rechtstreeks van de overheid bij de school. Is wederom niet geoormerkt, maar wordt door LIMA wel als zodanig behandeld / gereserveerd. Concrete punten voor dit moment zijn mogelijk vervangen enkel glas en ventilatie van klaslokalen.

 

3 Notulen vorige vergadering, 27-10-2014

– goedgekeurd, kunnen gepubliceerd worden

 

4 Ingekomen post

– Bijdrage MR kon niet gestort worden. We zijn vergeten het nieuwe rekeningnummer door te geven... Sandra regelt dit.

– Voorstel van Ludgerusschool om vakantierooster 2015/'16 aan te passen ten einde de wat rommelige vakantieperiode in het voorjaar te stroomlijnen.

– GMR notulen: geen notulen op de site van de GMR. Joris maakt hier werk van.

– Voorstel nieuwe onderwijs CAO, vanuit GMR alsmede Klaas Juriëns. Komt ter sprake als enquête continurooster is besproken.

 

5 Incidentenregistratie

– Geen enkel incident geregistreerd. Er blijkt wel een incidentje geweest te zijn. Klaarblijkelijk is er iets misgegaan bij het invoeren en Parnasys. Nicolien brengt het invoeren van incidenten onder de aandacht van collega 's

– kind met gymles stukje tand verloren na botsing met andere leerling. Bezoekje tandarts. Blijkt schade aan melktand

 

 

 

6 Passend onderwijs

– momenteel geen punten om te bespreken. Zie agenda-item met Teun voor enkele punten.

 

7 GMR-nieuws

– Geen nieuws

 

8 Continurooster

– Evaluatie infoavond in Harreveld. Wij, alsmede ook de ouders, vonden de informatie wat eenzijdig, pro-continurooster. Opvallend waren de zorgen van ouders voor de werkdruk van de leerkrachten. Alsmede het gebrek aan onderzoek naar effecten op leerlingen en leerresultaten.

– 2 keuzes: of wel of niet

– ouders van kinderen tot en met groep 7 nemen deel.

– kinderen die in 2015/2016 instromen worden ook benaderd.

– op dit moment is de nieuwe onderwijs CAO nog niet getekend. Hoe en wat betreffende personeel is op dit moment dus niet bekend.

– bij 65% voor continurooster neemt MR dit advies overgeheveld

– bij 65% tegen neemt de MR dit advies overgeheveld

– bij onvoldoende respons, of geen 65% voor of tegen, brengt MR een advies uit.

– in samenspraak met het personeel gaan we voor het 4 dagenmodel, met een vrije vrijdagmiddag. Of het blijft zoals het nu is.

– respons minimaal 50% (Teun levert lijst te bevragen ouders)

– 19e brief aan ouders, inleveren tot en met de 30e Januari

– meenemen in brief: BSO is betrokkenen en zal inspelen op de veranderende vraag.

– Joris stelt brief op en maakt stembiljet

– Als niets veranderd, kan dit in de toekomst opnieuw op de agenda gezet worden

 

9 Evaluatie inzet ouders

– Informatie richting ouders mag meer in samenspraak. 2 berichten richting ouders over hetzelfde onderwerp (kerst) Evaluatie van evenementen waarbij ouders (uit de ouderraad) betrokken zijn gezamenlijk evalueren (met leerkrachten). Sandra neemt dit punt ook mee naar de ouderraad.

 

10 Ingebrachte agendapunten

– Geen

 

11WVTTK

– Nicolien: moeten notulen afgeschermd worden? Achter een login? Het zijn openbare notulen. Of? We kijken hoe andere scholen dit oplossen. (Postuum punt van Herman)

– Sandra: enkele ouders geven aan dat ze het fijn zouden vinden dat er een leerkracht aanwezig is in het lokaal bij aanvang van de les. Voor een korte vraag van ouders. Personeel geeft aan dat de deur van de koffiekamer bewust hiervoor open staat. Ouders maken hier ook gebruik van. Leerkrachten zullen dit punt bespreken.

– Sandra:gebruik van email door leerkrachten: kan dit niet anders? Wordt als onpersoonlijk ervaren. (Wilma, Angelien en Nicolien brengen dit ter sprake bij het personeel)

 

12 Sluiting 22:15

 

 

 

 

Volgende vergadering (stemmen tellen continurooster, advies uitbrengen) 

2 Februari 20:00 


 

AGENDA MR VERGADERING

MAANDAG 27 oktober 2014 

AANVANG 20.00 UUR

 

1.  Opening welkom allemaal

 

2.  Teun 

De intentieverklaring is getekend; hoe nu verder

Voor vakantie gesprekken geweest . O.a. over organisatorische vormen, overlegstucturen.

Management zal in eerste instantie bestaan uit 3 directeuren, te weten de 3 directeuren van de 3 deelnemende partijen. De eerste jaren zal er voldoende werk zijn voor deze drie. Personeelsbeleid van de 3 deelnemende partijen zal aangepast worden, afgestemd op elkaar.

Intentieverklaring getekend, oftewel scholen gaan hogstwaarschijnlijk fuseren. Streefdatum 1 Januari 2016.

Continurooster; brief aan de MR/OR

Maandag 1 December infoavond voor ouders. Stappenplan eerst infoavond ouders, aansluitend een enquête met indien nodig een extra ouderavond. Als deze inventarisatie is geweest volgt besluit. Als ouders positief zijn, dan wordt het ingevoerd.

In welke mate heeft MR hierin rechten/plichten?

Teun vraagt MR hoe zij hier in staan. Neemt MR het voortouw richting ouders?

Keuze continurooster blijft voor iedere school zelf ook na fusie. Opgemerkt wordt dat het betrekken van de BSO in die discussie wenselijk is.

Passend Onderwijs; zie hiervoor ook punt 6

Wat is de “extra” ondersteuning op St Jozefschool? Dit wordt niet vermeld. Of valt dit onder de basiszorg van het PO? Wachten is op antwoord van Will van de Zande.

Klassekids in groep 8

Herhalingsmomenten zijn ingepland. Lianne Belterman gaat dit uitvoeren. Zij heeft dit destijds ook gedaan.

 

Wvttk Teun: “Incidentenregisratie” Ouders gaven aan dat er relatief veel incidenten op het schoolplein zijn. Voor in de school komt een speciale bus waar ouders incidenten kunnen melden.

 

3.  Notulen vorige vergadering (7-07-2014)

Opmerkingen t.a.v. de notulen

Goedgekeurd.

 

4.  Ingekomen stukken 

Per post

INFO MR 2 en 3

MR bijeenkomst St. LIMA

Scholing en advies

Via de mail

Organisatie continurooster

Informatie bijeenkomst gezamenlijke GMR en MR-en; zie hiervoor punt 7

MR actueel nr. 10

1-1-15 onderhoud gebouwen bij directie school zelf (was gemeente) MR kan, mag en moet meedenken. Aandachtspunt.

Luchtkwaliteit blijk niet op alle scholen in Nederland OK. MR kan dit onder de aandacht brengen en vinger aan de pols houden. Ook kan het personeel dit onderling bespreken. Ventileren in pauze, raam op ventilatiestand, tocht, kou, etc.

 

5.  Incidenten registratie

Geen incidenten geregistreerd. Nicolien zorgt voor rapportage uit Parnasys voor MR.

 

 

 

 

6.  Passend onderwijs

School Ondersteunings Profiel laatste versie

Wijzigingen/opmerkingen bij het basisprofiel zijn wel geplaatst, zie hiervoor SOP. Echter school specifieke ondersteuning, hier staat niets omschreven. Blijft dit zo of is het zo dat wij als school geen specifieke ondersteuning bieden buiten het basisprofiel.

Zie agendapunt 1, geen nieuws. Momenteel nog geen veranderingen merkbaar voor personeel en kinderen in dit overgangsjaar.

 

7.  GMR nieuws

Verslag van de thema-avond MR-en en GMR 9 oktober j.l.

“Zieuwent” was helaas afwezig. Uit opgestuurde bijlage valt ons op: jaarplanning maken. Soort van langetermijnagenda met o.a. documenten/publicaties waar MR inspraak moet hebben. Wilma maakt voorstel (meer)jaarplanning. Alle MR leden inventariseren agendapunten. Volgende vergadering inleveren.

 

 

8.  Continurooster

Wat is de rol van de MR in dit traject

Wat kunnen, mogen en willen wij? Klaas Juriëns begeleidt dit traject voor Lima. We zullen ons eerst inlezen en informeren alvorens stelling of actie te nemen.

Informatieavond 1 december 2014 in Harreveld;  wie gaan hier naar toe? 

Wencke, Sandra, Wilma en Angelien.

 

9.   ……………………………………………………….

 

10. Rondvraag

Angelien: Etentje? 3 November, 20:00 Markt 5 te L'voorde.

 

11. Sluiting 21:25


 

Notulen MR vergadering  St. Jozefschool Zieuwent

22 september 2014

1 Opening

Welkom aan Nicolien Spekschoor. Zij vervangt Maddy Hulshof namens de personeelsgeleding

 

2 Teun Wassink, directeur

– Start groep 8 erg onrustig. Groep is lastig rustig te krijgen, niet stil. Tijdens atelier relatief rustig in klas, dit  wordt als prettig ervaren

– Nieuwe opzet, alternatief voor 20 minuten gesprekken. Een soort van intake gesprek met ouders over hun kind.

– Continurooster: dit eerst voorleggen aan de ouders. Ook het personeel betrekken bij in gebruik name continurooster. Om bijvoorbeeld ook ruimte en tijd te houden voor vergadermomenten. Niet alleen binnen St. Jozefschool, maar ook Lima brede vergadering met personeel overige scholen.

 

3 Notulen vorige vergadering

– Notulen: Naam leerkracht niet correct en een enkel typefoutje. Na correctie goed gekeurd.

 

4 Ingekomen stukken

– Via mail

– Fusienieuwsbrief Juli 2014

– Informatie en beantwoorden vragen fusiescholen Steenderen en Baak

– Info GMR notulen 26-6-14 en 9-9-14; agendapunt

 

5 Incidentenregistratie

– Geen incidenten

 

6 Passend Onderwijs

– Worden onze opmerkingen verwerkt? Vragen aan Teun, volgende vergadering

– momenteel geen concrete punten van aandacht

 

7 GMR Nieuws

– Thema-avond GMR 9 Oktober: afvaardiging St. Jozefschool onder voorbehoud vanwege intakegesprekken door personeel met ouders. Joris informeert GMR

 

8 info fusiescholen Steenderen/Baak

– Behoefte aan vervolgoverleg? Nee, op dit moment niet. Sandra informeert Steenderen/Baak.

 

9 Vergaderdata MR dit schooljaar

– Vergaderdag blijft de maandag

Voorzitter: Wilma Hummelink (onveranderd)

Penningmeester: Sandra Luesink

Secretaris: Joris Beerten

– Data van vergaderen

– 27 oktober 2014

– 12 Januari 2015

– 30 Maart 2015

– 11 Mei 2015

– Etentje 3 November

 

10...

 

11 WVTTK

– Sandra: waarom klaslokaal groep 7 niet groter? Terechte opmerking, echter helaas niets aan te doen.

 

Sluiting 21.30

volgende vergadering 27 Oktober 201


 

Notulen MR vergadering 7 Juli 2014

 

Aanwezig: Maddy, Angelien, Wilma, Wencke, Sandra, Joris (notulist)

Teun namens directie

1 Opening

2 Teun: 

SOP, alle opmerkingen zijn verwerkt. De aangepaste versie nog niet ter inzage. Teun vraagt of en wanneer dit kan.

P.O. Samenwerking met Brevoort “On hold” i.v.m. fusie. Ieder scholengroep voor zich (Lima, Brevoort, Accent) Joke de Ronde gaat de 3 betreffende kinderen in Zieuwent ondersteunen

Besturenfusie: werkgroepen hebben laatste bijeenkomst gehad. Ze hebben aanbevelingen gedaan en deze worden meegenomen in het eindrapport cq de intentieverklaring ter goedkeuring door de 3 besturen (Lima, Reflexis en Essentius) Het “gevoel” is nog steeds erg goed. Nog geen concrete functies ingevuld. Eerst wordt de vorm bekeken, concrete namen wie doet wat nog niet aan de orde. Het streven is Januari 2016. Scholengroep Accent is in dit traject afgehaakt.

Infoavond voor ouders betreffende de nieuwe klassenindeling: positief. Met name ouders van groep 8 gaven aan een en ander verhelderend te vinden.

Tussen de diverse lokalen worden openingen aangebracht om zo de grote groepen te kunnen verdelen over 2 lokalen. Dit gaat door

Nieuwe collega: Eva Bonsen. Zij neemt na de kerstdagen de taken van meester Herman over. Ze zal vanaf het begin van het schooljaar af en toe mee ter introductie

Geen aanmeldingen van ouders voor zitting in de MR

 

3 Notulen vorige vergadering12-05-2014

OK

 

4 Ingekomen stukken

Nieuwsbrieven per email van GMR

 

5 Financiën MR

Het is rond! Sandra en Angelien hebben de MR rekening verhuisd. De afschriften komen op school binnen

 

6 Incidentenregistratie

Kind met hoofd op rand van stoel gevallen. Klassiek stoel-onder-kont-wegtrekken ongelukje. Ter behandeling naar huisarts. Kinderen in de klas uitgelegd dat dit “grapje” gevaarlijk kan zijn

Buiten schooltijd is een kind op het schoolplein gevallen. Ter behandeling naar huisarts.

 

7 Passend onderwijs (PO)

Geen mededelingen op dit moment

 

8 GMR Nieuws

Geen notulen van de GMR te vinden op hun site. Joris vraagt na

 

9 Bezetting MR St Jozefschool Zieuwent

Geen aanmeldingen van nieuwe ouders, derhalve geen verkiezing noodzakelijk. Joris Beerten blijft (was tijdelijke vervanger)

 

10. Plannen datum eerste vergadering volgend schooljaar en etentje

Etentje: 5 September 2014

Datum volgende vergadering: 22 september 20:00

 

11..............

 

12 Rondvraag

Wencke: Het continurooster? We vragen Teun de volgende vergadering naar de stand van zaken

 

 

13 Sluiting


 

Aanwezig: Maddy, Angelien, Wilma, Wencke, Sandra, Joris (notulist)

Teun namens directie

1. Opening

2. Teun, vanuit de directie

Voortgang Passend Onderwijs: N.a.v. de nieuwsbrief inzake PO zijn er vragen binnen gekomen van ouders. School loopt in pas qua planning en implementatie. Gelden van de “rugzakjes” gaan naar het samenwerkingsverband. School vraagt geld aan het S.V., een commissie binnen het S.V. beoordeelt de aanvraag.Door samenwerkingsverband (Brevoort, Accent en Lima) en de op handen zijnde fusie is het nu nog niet mogelijk concrete afspraken te maken over concrete invulling van werkwijze P.O.

- Voortgang besturen fusie: Fusiebesprekingen gaan gestaag door. Een en ander ziet er goed uit. Details kunnen niet gegeven worden op dit moment.

Krimp: op dit moment wordt de klassenindeling voor het komende schooljaar ('14/'15)bekeken. Groep 5 en 8 zijn relatief groot. Diverse opties worden bekeken.

Overige mededelingen: incidentenregistratie van papier naar digitaal Teun heeft mogelijkheden in het softwarepakket (Parnassys) bekeken en dit is mogelijk. Incidenten worden per 1-5-2014 digitaal geregistreerd.

Teun verlaat vergadering

 

3. Notulen vorige vergadering (10-3-2014)

Akkoord, gepubliceerd op http://www.stjozefschoolzieuwent.nl/

Bijeenkomst MRen van Mariënvelde en Harreveld over Krimp; is er inmiddels meer bekend over onze vragen aan de fusiescholen Bronkhorst West? Nee, nog niet

 

4 Ingekomen stukken

Brief LIMA inzake vakantie rooster komend schooljaar.

Vanuit Lima: advies goede medezeggenschap in het onderwijs

 

5 Financiën MR

Bankrekening MR blijft een privérekening op naam van een persoon. Alternatief zou een bedrijfsrekening zijn. Deze kosten zijn echter hoog. Risico bij privérekening is dat het vermogen wordt gezien als privévermogen van rekeninghouder. Dat risico is aanvaardbaar en accepteren we.

 

6. Incidenten registratie

Zie ook punt 1

Ongelukje op de glijbaan Snee in het voorhoofd, behandeling huisarts

Ongelukje op het schoolplein, kind naar ziekenhuis. Arm preventief in het gips gezet.

 

7. Passend onderwijs

Geen concrete punten op dit moment

 

8. GMR nieuws

Geen relevante ontwikkelingen voor MR op dit moment

 

9. bezetting MR volgend jaar

Maddy aftredend, niet herkiesbaar. Vacature voor MR-lid vanuit personeelsgeleding. Wordt door Angelien en Wilma met collega's besproken.

Joris aftredend, herkiesbaar.

Maddy mailt ouders dat er een vacature is binnen de MR. Ouders kunnen zich beschikbaar stellen. Indien meerdere kandidaten volgt verkiezing.

 

10. “Rots en water”

Voor kinderen uit groep 4 komen er een speciale, aanvullende trainingen, soort van weerbaarheid/assertiviteitstrainingen. Leerkrachten zijn ook welkom. Dit n.a.v. incidenten binnen die groep.

 

11. Rondvraag

geen punten voor de rondvraag

 

12 Sluiting

 

 

 

 


Notulen 17 Maart 2014

Aanwezig: Wencke, Sandra, Angelien, Wilma (voorzitter)  Maddy (notulist)

Afwezig: Joris, Teun

Gast: Jeroen Niënhuis (GMR-lid)

1.      Opening

Wilma heet Jeroen welkom. Hij zal tijdens deze vergadering enkele actuele ontwikkelingen vanuit GMR standpunt toelichten.

Wilma opent de vergadering en meldt dat Teun afwezig is ivm overleg besturenfusie. Joris heeft zich ook afgemeld, Maddy notuleert deze vergadering.

2.      Notulen vergadering 3 februari.

Kleine wijziging op pagina 1. Aanpassing op pagina 2. Verder keurt de vergadering de notulen goed.

3.      Ingekomen stukken

Er zijn 4 brieven van het Lima binnengekomen. Het zijn informatieve stukken die melding maken van: bevoegdheden GMR; vaststellen beleidsstuk gesprekscyclus; meerscholen directeur; beleidsstuk invallerspool. Ter kennisgeving.

Daarnaast is er informatie ontvangen over een MR-cursus. Geen interesse, deze cursus hebben we vorig jaar gevolgd.

4.      Financiën

Op  18 maart 2014 gaat Angelien met Elfriede Domhof (oud-penningmeester MR) naar de Rabo-bank in Groenlo. De MR-rekening wordt een zakelijke rekening. Een zakelijke rekening brengt wel meer kosten met zich mee, maar voorkomt dat de belastingdienst de MR-rekening aanmerkt als privé-vermogen. Sandra Luesink is de nieuwe penningmeester van de MR.

5.      Incidentenregistratie

Voorstel van Teun om voortaan de incidenten digitaal te registreren in Parnassys (het digitale schoolregistratie systeem waarin alle gegevens van de leerlingen worden bijgehouden). De vergadering gaat hiermee akkoord. In de huidige incidenten map dook nog een incident op van oktober 2013: tandartsbezoek van een leerling na een ‘botsing’ met een andere leerling buiten op het speelplein. Afgehandeld

6.      Overleg Krimp met buurt MR

De notulen van de brainstormavond over krimp met de MR-en uit Mariënvelde en Harreveld zijn ontvangen. Naar aanleiding van deze sessie zijn vragen over het traject van krimp geformuleerd. Fusieschool Bronkhorst-West kan als voorbeeld dienen voor eventuele fusies in ons gebied. Deze school start in augustus 2015. We wachten het initiatief van MR Marienvelde af, mogelijk kunnen we in een volgend overleg de planning van het fusie-traject inzien.

7.      Passend Onderwijs

In het extra overleg van 24 februari 2014 hebben we het door de directie opgestelde schoolondersteuningsprofiel (SOP) doorgesproken. Vervolgens hebben we onze opmerkingen teruggekoppeld naar de directie. Teun en Nicolien hebben onze opmerkingen waar mogelijk verwerkt. Het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek (SOA) werkt nu per school het schoolondersteuningsprofiel uit. Dit zal binnenkort ter advies aan de MR voorgelegd worden. Hierna volgt overleg binnen de MR. De nationale planning is dat 1 mei 2014 iedere school een schoolondersteuningsprofiel heeft.

8.      GMR-nieuws

-Vraag van MR: waarom zijn de GMR-notulen zo laat openbaar?

Jeroen gaat dit uitzoeken. De notulen zouden volgens afspraak binnen 10 dagen na een GMR-vergadering op de site moeten staan.

-Vraag van MR: wat is er veranderd in de gewijzigde statuten van de GMR?

Jeroen: dat zijn zeer kleine aanpassingen: namen, data.

-Vraag van MR: wat wordt er gedaan met de vragenlijst over krimp die wij in hebben gevuld nav de info-avond in het Zwaantje.

Jeroen: de vragenlijsten dienen ter inventarisatie van wat er leeft in de dorpen en brengt eventuele overleg-initiatieven binnen verschillende dorpen in kaart.

Mededelingen Jeroen vanuit GMR:

-Op dit moment is de GMR erg druk met de beleidsstukken inzien mbt de fusie. Er zijn binnen de GMR verschillende commissies gevormd. Jeroen spreekt zijn zorg uit over het tempo waarmee deze fusie gerealiseerd wordt. Op een aantal punten (personeelsbeleid; scholing) is overeenstemming binnen de drie besturen, maar er worden ook belangrijke overlegpunten over de fusiedatum heen getild.

-Meerbegaafdheidsbeleid. Het Lima-standpunt is dat iedere school hier zelf verantwoordelijk voor is. Geen gezamenlijke voorziening. Op onze school volgen 2 leerkrachten een cursus meer- en hoogbegaafdheid bij jonge kinderen. Daarnaast is er het ‘hoogbegaafdheids-dossier’ , deze map is vorig jaar samengesteld. De gevolgen voor het huidige hoogbegaafdheidsbeleid van de veranderingen op bestuurlijk en organisatorisch gebied zijn nog niet goed in kaart te brengen.

-Op 10 april worden de GMR-en van alle drie de besturen die betrokken zijn bij de fusie bijgeschoold door iemand van het CNVO.

9.      Rondvraag

Angelien: is bezig met een lijst van af-en aantreden van de MR-leden. Van de twee nieuwe ouders die per september 2013 zijn aangetreden, is er een slechts benoemd voor een jaar (omdat deze de plek inneemt van de vertrekkende ouder wiens MR-periode nog een jaar zou duren). Dus er moeten nieuwe verkiezingen komen voor de ouder geleding waarbij de huidige ouders herkiesbaar zijn. Een van de leerkrachten zit in het laatste jaar van de 3-jaars periode. In de volgende vergadering zal zij laten weten of ze herkiesbaar is.

Sandra: is benaderd door een ouder uit groep 4. Deze ouder wil graag weten of de MR melding heeft gehad van het incident dat heeft plaats gevonden in groep 4. Ja, de MR is op de hoogte.

Wencke: worden de uitslagen van het oudertevredenheidsonderzoek kenbaar gemaakt aan de MR? Wilma bevestigt dit: komt volgende keer als agendapunt op de vergadering, net als de verwachting van ouders mbt continu-rooster.  Teun gaat dit toelichten.

10.  Sluiting

Om 21.45 uur sluit Wilma de vergadering en bedankt Jeroen voor zijn aanwezigheid en toelichting op de activiteiten van de GMR.

Volgende vergadering 12 mei 2014 20.00 uur

Notulen MR vergadering 3 Februari 2014

Sint Jozefschool Zieuwent

 

Aanwezig: Wilma, Angelien, Maddy, Joris, Teun

Afwezig: Sandra, Wencke

Notulist: Joris

 

20:00

1. Opening door voorzitter (Wilma)

– Binnengekomen Post: vergoeding voor MR is overgemaakt op rekening MR EUR468,03
Als er vanuit de MR concrete wensen zijn t.a.v. scholing kunnen we een plan maken. LIMA deelt/dekt de kosten indien akkoord plan.

– Notulen vorige vergadering: n.v.t.

 

2. Teun Wassink, directeur Jozefschool, sluit aan

– Nieuwsbrief samenwerkingsverband gestuurd aan ouders

– De dagelijkse leiding van het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek bestaat in eerste instantie uit Ab Kreunen en Hennie van Schilt'

– Bezwaar aangetekend tegen korten subsidie door samenvoeging scholen: gehonoreerd

– Binnen SOA weinig verwijzingen naar speciaal onderwijs

– Teun en Nicolien stellen nieuw schoolprofiel op aan de hand van basisformat welke binnen SOA gebruikt wordt. Als concept klaar naar MR (adviesrecht MR) MR bezit een checklist om schoolprofiel te kunnen beoordelen

– Lijst met aandachtspunten voor leerkrachten t.b.v. PO

– Esther Gebbinck is benaderd voor zitting in vOPR (leerkracht binnen LIMA)

– Besturenfusie LIMA/Reflexis/Essentius zeer voortvarend. Teun heeft een positief gevoel over samenwerking cq fusie. Oriënterende gesprekken zijn prettig verlopen

– Krimp: binnen LIMA-bestuur geen hoge prioriteit. Henk Jan Kok is er namens de gemeente mee bezig. Er wordt gewerkt aan een plan om te anticiperen op Krimp

– Samenwerking BSO/TSO: evaluatiegesprek geweest tussen school en kdv/bso/tso “De Knuffel”. Beide partijen zijn zeer tevreden over samenwerking.

 

3. Notulen via mail

Het plan om notulen sneller online te kunnen zetten door deze via mail te bespreken is geen succes. Goedkeuring vind plaats op eerstvolgende vergadering. Conform statuten.

Joris vraagt dhr P. Nijenhuis of notulen ook als downloadbaar bestand op site st Jozefschool gezet kunnen worden.

 

4 Incidentenregistratie

– Geen nieuwe incidenten

– Gesprek met Sourcy inzake recent incident levert vooral veel beloftes op. Geen concrete harde afspraken. De sportfaciliteit maakt een onveilige indruk. Als situatie niet verbetert wordt contact opgenomen met gemeente als verantwoordelijke voor sportaccommodatie.

 

5. Huishoudelijk reglement

– Huishoudelijk reglement MR goedgekeurd.

– Statuten GMR bekeken: wat zijn de wijzigingen?

 

6. Infoavond

Ouderraad geeft aan het continu-rooster (nog) niet te willen bespreken / behandelen. Te vroeg.
Maddy maakt opzet info over bezigheden MR in het afgelopen jaarverslag

 

 

7. Mail Opheffing Stuurgroep en Platform ‘School – Kerk’

Ontvangen, geen reactie/actie noodzakelijk of wenselijk

 

8. Vragenlijst van de GMR over o.a. Krimp

Vragen rondgestuurd door secretaris aan MR-leden. Reacties verwerkt en gemailed naar GMR. Nog geen reactie ontvangen op onze punten.

 

9, Brainstorm MR Zieuwent/Marienvelde/Harreveld inzake Krimp

Eensgezind: krimp komt, laten we er het beste van maken voor de kinderen. Samenwerking op enigerlei wijze absoluut wenselijk en noodzakelijk. Gebeurt op ander vlakken reeds (voetbal bijv.) Wordt door ouders als prettig ervaren. Geen concrete afspraken gemaakt, ook niet mogelijk op dit moment. Nog geen samenvatting ontvangen uit “Harreveld”.

 

10. Passend Onderwijs

Het Basis OndersteuningsProfiel voor alle scholen binnen SOA wordt gelijk

 

11. Rondvraag / wvttk

niemand

 

Volgende vergadering

extra ingelaste vergadering 24-02-2014, 20:00
Beoordelen school ondersteuningsprofiel concept door Teun en Nicolien

 

21:37 sluiting door voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO: Passend Onderwijs

SOA Samenwerkingsverband Oost Achterhoek

(v)OPR: (voorlopige) Ondersteunings Plan Raad (Adviesraad Passend Onderwijs)

Krimp: door lager geboortecijfer minder instroom van kinderen

GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (in ons geval www.gmr-lima.nl)

 

MR vergadering 4 November 2013

Medezeggenschapsraad Sint Jozefschool Zieuwent

Aanwezig
– Oudergeleding: Sandra Luesink, Wencke Ueffing, notulist Joris Beerten
– Personeelsgeleding: Angelien Tankink, voorzitter Wilma Hummelink, Maddy Hulshof
– Teun Wassink (Directeur)

1 20:00 Opening door voorzitter (Wilma)

2 Mededeling vanuit directie (Teun)

– Passend onderwijs: het rapport van Sardess is als basis genomen om beschrijving basisondersteuningsprofiel op te stellen door stuurgroep Samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Deze basis wordt iedere afzonderlijke school voorgelegd ter optimalisatie per school. Kwaliteit rapport Sardess niet bijzonder hoog en inmiddels 2 jaar oud. Derhalve wordt een nieuw rapport opgesteld. De basis van het nieuwe rapport wordt in week 46 besproken door directie Lima. 1 Mei 2014 moet dit klaar zijn en het wordt voor de zomervakantie 2014 voorgelegd aan de MR. 

– Mobiliteit: huidige mobiliteitsronde afgerond. Evaluatie door directie wordt wordt meegenomen voor de komende mobiliteitsronde schooljaar 2014/2015.

– Hoogbegaafdheidsbeleid: GMR Lima heeft commissie opgericht met specialist mevr. Margret klein Holkenborg. Het beleid van de St Jozefschool ligt vast. Nicolien heeft het beleidsstuk.

– Het dienstverband van mevr. L. Wolterink wordt per 1-1-2014 beëindigd.

– Lima een adviseur in de arm genomen ter ondersteuning personeelsbeleid.

– vOPR: (voorlopige) Ondersteunings Plan Raad. Schijnt te zijn opgericht binnen het SOA (Samenwerkingsverband Oost Achterhoek) Verdere details onbekend. Joris vraagt GMR (vOPR: adviesraad voor passend onderwijs binnen samenwerkingsverband. Bestaat o.a. uit ouders en personeel)
Teun verlaat de vergadering

3 Notulen MR vergadering 16-09-2013

– Punt 5: dhr Jeroen Niënhuis was te gast. Per 1-7-13 lid van GMR

– Punt 8: Pestprotocol is gepubliceerd in schoolgids in welke ook vertrouwenspersoon vermeld staat. Kinderen kunnen de vertrouwenspersoon vinden op het grote bord met juffen en meesters bij de hoofdingang.

4 Notulen GMR

– notulen worden als erg onduidelijk ervaren.
– Is er een legenda met afkortingen beschikbaar? (Joris vraagt na bij GMR)

5 Post

– Tijdschrift/folder “Ouders&Co” ontvangen
– “Info MR” ontvangen: Maddy geeft haar exemplaar aan personeelsgeleding. Wilma geeft haar exemplaar aan oudergeleding

6 Incidenten

– Tijdens de gymles is een doel omgevallen, op het hoofd van een leerling. Moeder van leerling is met kind naar huisarts geweest. Alles ok, geen letsel. Tijdens de gymles was bevoegd personeel aanwezig. Dhr Teun  Wassink, directeur, zoekt contact met Sourcy om voorval te bespreken en herhaling te voorkomen.

7 Terugblik infoavond “Krimp” (gevolgen lager geboortecijfer)

– Interessante en boeiende spreker. Informatief, wij zien als MR op dit moment geen actieve taak inzake krimp. De prognoses laten zien dat Zieuwent de komende jaren niet in de gevarenzone komt. We blijven directie vragen om updates inzake beleid krimp.

8 Passend onderwijs

– reeds besproken met directeur, zie punt 2.
– geen concrete plannen in deze. Als MR zien we momenteel geen actieve rol, noch hebben we een standpunt inzake continurooster. Voorstel: nodig een spreker uit op de jaarlijkse ouderavond.

10 ?

– geen toegevoegde agendapunten

11 Rondvraag

– Sandra: een ouder heeft haar verteld dat er erotische sites zijn bekeken op schoolcomputers door leerlingen uit de bovenbouw. Reactie personeelsgeleding: St. Jozefschool heeft er bewust voor gekozen dit soort sites niet te blokkeren. Het is niet wenselijk, hoort echter bij het leven. Uiteraard houdt personeel toezicht op computergebruik maar niet alles is te controleren. Wordt opnieuw onder aandacht gebracht bij collega's door personeelsgeleding
– Maddy stelt voor iemand uit te nodigen voor advies inzake SOP (School Ondersteunings Profiel)
– Notulen MR sneller openbaar maken op site: Voorstel Joris: concept rondsturen per email ter beoordeling en correctie. Als correctie verwerkt is publiceren op schoolsite
– In verband met ouderavond wordt MR vergadering van 10 Maart 2014 een week verschoven naar 17 Maart 2014

Actiepunten
– Wilma vraagt Nicolien om hoogbegaafdbeleid St Jozefschool
– Joris vraagt Harald Reuvers GMR om
   - presentatie infoavond Krimp
   - bericht te doen als definitieve notulen GMR klaar zijn
   - vOPR?
   - legenda afkortingen GMR notulen
   - duidelijkere notulen

Datum volgende vergadering: 6 Januari 2014 20:00 Locatie volgt.

Notulen 22-6-2015 MR St Jozefschool Zieuwent   1.Welkom door de voorzitter   2. Teun Dit deel van de MR-vergadering is gemeenschappelijk met de SAR. (School Advies Raad) We worden gezamenlijk op de hoogte gebracht door Teun Formatie en groepsindeling Fusie mededelingen; voortgang, zie ook fusietraject in de notedop Passend onderwijs; concept SOP Schoolplan 2015-2019; ruwe versie Inspectierapport – Formatie en groepsindeling verliep soepel. Groepsindeling blijft gehandhaafd. 7 groepen, 1 en 2 samen, wordt in februari gesplitst. Ouders zijn in de week na de kermis geïnformeerd. Geen wisselingen qua personeel. – Fusie: de definitieve handtekening is gezet, nieuwe naam is “Paraat”. De 3 huidige partijen worden één. 1 bestuur, 1 bestuurskantoor, 3 bestuurders waarvan 1 de algemeen directeur. Wie dat wordt staat nog open. Er is een raad van toezicht. 2 personen namens elke deelnemende partij, 2x3. Deze raad van toezicht kiest algemeen directeur. Er komt een eigen pedagogische dienst, met een eigen orthopedagoog. Een en ander zal wat tijd nodig hebben na het van start gaan van de nieuwe scholengemeenschap. – Krimp: concreet valt er op dit moment weinig te melden. Voor de toekomst zal er veel veranderen. Hoe en wat is nu niet te zeggen. – Passend Onderwijs en het concept SOP2015/'16 (School Ondersteunings Profiel). Komt voort uit de wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt is om een zogeheten “smalle ondersteunings profiel” te worden. Daar waar niet aan de criteria wordt voldaan zal de school zich aanpassen aan het profiel. (Een SOP  kan ook gebruikt worden om voor een kind, dat hier in Zieuwent niet op de juiste plek is, een andere school te zoeken op basis van het SOP. Of Zieuwent wordt uitgezocht op basis van het profiel.) Het SOP wordt jaarlijks opnieuw opgesteld. Een en ander is afhankelijk van het “aanbod” aan kinderen. Naar behoefte kan dus gewijzigd worden. – Schoolplan: elke school moet een schoolplan hebben. Moet nu opgesteld worden voor de periode 2015/2019 (4 jaar). Het ICT-systeem Parnasys heeft een module om een basis te maken van dit schoolplan. Teun is momenteel bezig de ontbrekende gegevens aan te vullen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met krimp komt hier in terug. – Inspectiebezoek: school scoort voldoende. Aandachtspunt: de trend is dalende.  Op basis van de toetsen van het CITO (worden in alle klassen afgenomen) Teun gaat hier met het team werk van maken. Opgemerkt moet worden dat de inspectie een methode hanteerde welke als pilot draait en Zieuwent de primeur had met het nieuwe beoordelingssysteem. De school erkent de blootgelegde pijnpunten en maakt hier werk van. – Nieuwe CAO: Of basismodel of overlegmodel. Personeelsgeleding van de MR en een 2/3 meerderheid van het team dient akkoord te gaan met het voorstel. Zie punt 8.  GMR nieuws   3.  Notulen vorige vergadering  Opmerkingen tav de notulen van 11 mei 2015.  2 tikfoutjes, gecorrigeerd, goedgekeurd.   4.  Ingekomen stukken  Per post Via de mail - ruwe versie schoolplan - notulen GMR vergadering 23-4-2015 - nota CNV inzake CAO bijeenkomst - concept SOP - notulen van MR vergadering 11 mei - nieuwsbrief LIMA inzake vacatures - brief Ouderraad Binnen gekomen stukken – Bankafschrift – Nieuwsbrief vacatures Lima Brief ouderraad Ruwe versie schoolplan (Oudergeleding heeft deze niet ontvangen. Wilma stuurt zo snel mogelijk)   5.  Incidenten registratie  Incidentenregistratie – Lerling geblesseerd met gymles, bezoekje huisarts – Lerling gevallen op de trampoline. Salto mislukt.(Uitprobeersel) Bezoek huisarts, wond gerepareerd.   6. voortgang continurooster Ouders hebben een brief ontvangen met tekst en uitleg over de praktische invulling van het rooster. Tijden, pauzes, eten, drinken, koelkast etc. Werkgroep heeft dit samengesteld.   7.  Passend onderwijs Zie 1, Teun   8.  GMR nieuws notulen van 23-4-2015 Ontvangen GMR nieuws Notulen 23 April Punt 2d, bestuur vraagt instemming procedure mobiliteit. Voor welk schooljaar geldt dit? Joris vraagt GMR.   Hoe zit het nu met de instemming van het personeel voor het overlegmodel of basismodel? Welk percentage? Is de CAO leidend, of de GMR? Of percentage genoemd door GM voor uitsluitend interne doelen? Personeelsgeleding MR regelt dit verder met collega's.   9. Brief inzake verhoging ouderbijdrage van de Ouderraad Op basis van de aan ons verstrekte informatie, met de kennis van de ouderavond in het achterhoofd, kunnen we op dit moment geen beslissing nemen. We willen eerst de ouder-enquête afwachten. Sandra informeert de ouderraad over ons standpunt.   10.   Verkiezingen MR;  Uitslag verkiezingen. Eva te Poele heeft zich teruggetrokken 2 kandidaten, stembus is gesloten. Stemmen tellen Susanne Wopereis–25 stemmen Sandra te Plate–44 stemmen Sandra belt Sandra, Wencke informeert Susanne. Joris mailt ouders, vanaf 25-6. (Via Wilma) Fred te Kamp vervangt Wilma Hummelink  voor wat betreft de personeelsgeleding.   11. Data volgende vergadering/etentje.  Datum nieuwe vergadering 7 September, 20.00   Datum etentje met vertrekkende en nieuwe leden MR Poging 1: 31 Augustus 2015, 19.30 Locatie nader te bepalen   14. Rondvraag WVTTK Sandra: veel verschillende invallers, kan dat niet anders? Reactie uit personeelsgeleding: het is inderdaad verre van wenselijk. De huidige situatie is dat er enorm veel vraag is naar invallers, Dezelfde “vertrouwde” invaller zou inderdaad beter zijn, doch niet altijd mogelijk. De MR heeft niet de bevoegdheid of taak hier iets aan te kunnen veranderen. Het kan en zal het wel bespreekbaar maken bij de directeur.   15. Sluiting Sluiting 22:30 Wilma, Sandra, bedankt!   MR VERGADERING St Jozefschool Zieuwent MAANDAG 11mei2015 AANVANG 20.00 UUR   1.  Opening welkom allemaal   2.  Teun  Continurooster en CAO; voortgang: Wordt volop aan gewerkt. Dit valt samen met de “formatie” (welke leerkracht welke uren/groep) Voorstel wordt in week 20 besproken met personeel Nieuwe Cao; basismodel of overlegmodel: Overlegmodel, individuele afspraak cq werkrooster met iedere afzonderlijke docent. MR, personeelsgeleding, moet model accorderen. Zieuwent zal binnen Lima het overlegmodel hanteren als pilotproject.  Formatie; al enig zicht op hoe een en ander gaat verlopen? Zie bovenstaand Fusie mededelingen; voortgang Lima/Reflexis en Essentius: Stagneert momenteel, oorzaak wordt niet naar afzonderlijke scholen gecommuniceerd. Passend onderwijs; Anke/Nicolien/Teun hebben nieuwe ondersteuningsprofiel ingevuld. Wordt eerst komende MR vergadering voorgelegd. Schoolplan 2015-2019: Lima breed hanteert het kwaliteitssysteem “Integraal” (Onderdeel Parnasys) Dit automatiseringssysteem kent ook een module “Schoolplan”. Door Lima-breed gebruik wordt grofweg 80% “standaard” Ieder afzonderlijke school specificeert het plan voor haar eigen situatie Inspectiebezoek: School- en pedagogisch klimaat uitstekend, sociaal, veilig, zeer positief. Monitoring en sturing a.d.h.v. tussenrapporten kan beter. Inspectie vindt dat er een “ontwikkelings-volg-model” moet komen voor de kleuters. Deze mening wordt gedeeld, met de opmerking dat het momenteel beschikbare systeem niet aan onze wensen voldoet. Er wordt gekeken naar een systeem dat beter past bij de Jozefschool. Over het geheel: voldoende. Situatie rond de krimp: niets concreets vanuit directie/bestuur. MR Zieuwent/Marienvelde/Harreveld komen op korte termijn (wederom) samen om te brainstormen, in gesprek te blijven. Gemeente is in gesprek met Lima over een  “Integraal Kind Centrum” in Lichtenvoorde (peuterzaal, kinderopvang, basisschool etc. met minimaal 350 kinderen)   3.  Notulen vorige vergadering  Opmerkingen tav de notulen van 30 maart 2015 Datum even controleren Punt 4: Verhogen ouderbijdrage typefoutje bij incidenten PO: als geen passend onderwijs mogelijk, dan wordt dit binnen 6 weken kenbaar gemaakt aan ouders/verzorgers. Als veranderd, akkoord   4.  Ingekomen stukken  Opruimen van de post en andere stukken die bewaard moeten blijven.  Per post: Bankafschrift Via de mail - overzicht reacties op vragen van MR St. Jorisschool - MR actueel nummer 4 - notulen GMR   5.  Incidenten registratie Geen incidenten   6.  Passend onderwijs Zie agendapunt 2.   7.  GMR nieuws notulen van 3-3-2015 Brief inzake nieuw te vormen GMR   8.   Verkiezingen MR;  Volgens rooster van aftreden zijn Sandra Luesink en Wilma Hummelink aftredend. Reeds aangemeld is Eva te Poele. Van het personeel wordt Fred te Kamp gevraagd als nieuw MR lid namens het personeel. Nieuwe aanmeldingen? Joris stelt brief op MR lid gezocht. Intredend per nieuwe schooljaar. Mailen via Teun aan alle ouders.   9. Data volgende vergadering  Extra vergadering 22 Juni, 20.00   10. Contact MR Marienvelde / Harreveld inzake krimp Sandra neemt contact op Jantina. –---   11. Rondvraag –-- 12. Sluiting ---      MR vergadering 30 maart 2015 St Jozefschool Zieuwent Aanwezig: Wilma Hummelink, Sandra Luesink, Wencke Ueffing, Nicolien Spekschoor, Angelien Tankink (notulist) Afwezig: Joris Beerten Teun Wassink namens directie 1 Opening Welkom door de voorzitter. 2 Bespreekpunten met Teun:   -Doorschuiven naar volgende vergadering.   Wel kort besproken:   - Zicht op formatie volgend schooljaar: er is een vacature vanwege het vertrek van Herman Hooglugt. Deze vacature wordt samen met 3 andere vacatures aangeboden aan de vaste medewerkers van de Limascholen. Dit om de mobiliteit te bevorderen.   - Inspectiebezoek: deze is op 20 april. Dit bezoek vindt om de 4 jaar plaats. Voor de middag zijn er 6 klassenbezoeken, aansluitend gesprekken met o.a. directie, IB-er, leerkrachten, enkele ouders, enkele kinderen, bestuur.   3 Notulen vorige vergadering   Notulen ( 12-01 ) goedgekeurd deze kunnen op de site.   Opmerking n.a.v. punt 4 storten bijdrage MR, Sandra heeft het nieuwe rekeningnummer doorgegeven en dit bedrag is inmiddels gestort.   4 Ingekomen stukken   - Info MR maart 2015 naar Wencke, daarna rouleren.   - Vorming nieuwe GMR/ Notulen GMR zie agendapunt 7   - MR actueel 2 en 3: hierin wordt o.a. melding gemaakt dat de MR instemmingsrecht heeft over het verhogen van de ouderbijdrage. Dit komt ter sprake op de volgende OR jaarvergadering.   - Nieuwsbrief Lima febr. 2015: fijn dat ook de MR op deze manier op de hoogte wordt gehouden, verder positieve reacties over het vormen van kenniskringen en een ICT kring, waarbij men gebruik maakt van elkaars kennis.   5 Incidentenregistratie   - 6 jan. leerling gevallen, gekneusde pols naar huisarts geweest.   - 14 jan. leerling gestruikeld, naar huisarts wond gelijmd.   - 2 mrt. leerling gevallen op de arm, naar huisarts, onderarm bleek gebroken.   - 10 mrt. leerling gevallen wond aan kin en duizelig, naar huisarts, geen   hersenschudding.   6 Passend onderwijs   Het aanmeldingsformulier is gewijzigd. Wanneer blijkt dat wij als school een aangemelde leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, de school zorg draagt dat deze leerling binnen 6 weken hiervan op de hoogte wordt gesteld.   7 GMR nieuws   -Vorming nieuwe GMR   Na de fusie van de 3 besturen wordt er een nieuwe GMR opgericht, dat betekent dat elke GMR 4 zittende leden afvaardigt. Omdat te kunnen uitvoeren, is voor 4 personen een verlenging van de zittingstermijn nodig. De GMR vraagt hiervoor onze goedkeuring.   Wij tekenen voor akkoord met deze wijziging/ verlenging en onderschrijven hun standpunt dat het zonde zou zijn dat de kennis van de huidige GMR zou wegvloeien.   -Notulen GMR 12-01   Om uniformiteit te krijgen in de tenaamstelling van de verschillende MR- en, graag een wijziging aanbrengen in het mailadres. Joris gaat dit regelen.   8 Continurooster   Er is nog veel onduidelijk. De MR herkent ook dat het zeer lastig is om de pauzes van de leerkrachten binnen de nieuwe CAO te regelen. De MR heeft via de mail goedkeuring gegeven aan het voorstel van Teun om voor een 5 gelijke dagen model te gaan. Belangrijk is dat de brief met dit voorstel en de definitieve schooltijden zo snel mogelijk naar ouders gecommuniceerd worden.   9 Verkiezingen MR   Wilma Hummelink ( personeelsgeleding ) en Sandra Luesink ( oudergeleding ) zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Er heeft zich een nieuwe ouder aangemeld. Joris zorgt dat er een brief naar de ouders gaat.   10 Jaarvergadering   Woensdag 22 april is de jaarvergadering van de OR. Dan wordt tevens het jaarverslag van de MR besproken. Joris zorgt voor dit verslag.   11 W.v.t.t.k.   -Vakantierooster: is de definitieve versie bekend ? Is er nog iets gedaan met het voorstel van de Ludgerusschool ? Wilma vraagt dit na.   -Bijwerken archief: wie pakt dit op ? Angelien   12 Rondvraag   Wencke: Ouders willen graag informatie over de generale repetitie voor de Matthäus. Welke kinderen moeten hierbij aanwezig zijn ?   Is er al duidelijkheid over de data van het voetbaltoernooi van 22 april, er was sprake van dat dit eventueel i.v.m. de Cito eindtoets verschoven werd. Wilma vraagt dit na bij Teun.   13 Sluiting   21.30 uur   Volgende vergadering 11 mei     MR vergadering 12 Januari 2015 St Jozefschool Zieuwent   Aanwezig: Wilma Hummelink, Sandra Luesink, Wencke Ueffing, Angelien Tankink, Nicolien Spekschoor, Joris Beerten (notulist) Teun Wassink namens directie   1 Opening Welkom door de voorzitter.   2 Teun, namens directie en schoolbestuur – Fusiebesprekingen: Geen veranderingen. Er is een nieuwjaarsreceptie geweest voor alle medewerkers van de 3 scholengemeenschappen. Sfeer was goed. – School Ondersteunings Profiel: er komt een nieuwe. Voorbereidingen zijn gaande. Van de 3 scholen zijn er 2 per school in een werkgroep hiermee bezig. – Schoolplan: er wordt door Teun momenteel gewerkt aan een nieuw schoolplan. Grootste verandering is integratie van / gebruik maken van Parnasys. Voor begin nieuwe schooljaar ('15/'16) moet deze klaar zijn. – Evaluatie “atelier”: 113 kinderen in groep 5-6-7-8. Er zijn 29 schriftelijke plus 3 mondelinge reacties binnengekomen. Aangenomen wordt dat zij die niet reageerden niet ontevreden zijn. 23 waren positief, 6 waren niet positief. Punten van kritiek kwamen uit groep 8. In het bijzonder over rumoer /onrust. Met de opmerking dat dit punt sinds het begin van het schooljaar verbetert. Er zijn op basis van deze inventarisatie geen redenen tot grote wijzigingen. – Incidentenregistratie bus bij de deur: 1 reactie, ouder acht meer pleinwacht wenselijk. – Onderhoud gebouwen is van gemeente naar schooldirectie gegaan. Reserveringen vanuit de gemeente zijn NIET overgeheveld. De onderhoudskas is dus leeg. Omdat de gemeente het geld aan andere zaken heeft uitgegeven. (Niet “geoormerkt” geld) Geld voor onderhoud komt nu rechtstreeks van de overheid bij de school. Is wederom niet geoormerkt, maar wordt door LIMA wel als zodanig behandeld / gereserveerd. Concrete punten voor dit moment zijn mogelijk vervangen enkel glas en ventilatie van klaslokalen.   3 Notulen vorige vergadering, 27-10-2014 – goedgekeurd, kunnen gepubliceerd worden   4 Ingekomen post – Bijdrage MR kon niet gestort worden. We zijn vergeten het nieuwe rekeningnummer door te geven... Sandra regelt dit. – Voorstel van Ludgerusschool om vakantierooster 2015/'16 aan te passen ten einde de wat rommelige vakantieperiode in het voorjaar te stroomlijnen. – GMR notulen: geen notulen op de site van de GMR. Joris maakt hier werk van. – Voorstel nieuwe onderwijs CAO, vanuit GMR alsmede Klaas Juriëns. Komt ter sprake als enquête continurooster is besproken.   5 Incidentenregistratie – Geen enkel incident geregistreerd. Er blijkt wel een incidentje geweest te zijn. Klaarblijkelijk is er iets misgegaan bij het invoeren en Parnasys. Nicolien brengt het invoeren van incidenten onder de aandacht van collega 's – kind met gymles stukje tand verloren na botsing met andere leerling. Bezoekje tandarts. Blijkt schade aan melktand       6 Passend onderwijs – momenteel geen punten om te bespreken. Zie agenda-item met Teun voor enkele punten.   7 GMR-nieuws – Geen nieuws   8 Continurooster – Evaluatie infoavond in Harreveld. Wij, alsmede ook de ouders, vonden de informatie wat eenzijdig, pro-continurooster. Opvallend waren de zorgen van ouders voor de werkdruk van de leerkrachten. Alsmede het gebrek aan onderzoek naar effecten op leerlingen en leerresultaten. – 2 keuzes: of wel of niet – ouders van kinderen tot en met groep 7 nemen deel. – kinderen die in 2015/2016 instromen worden ook benaderd. – op dit moment is de nieuwe onderwijs CAO nog niet getekend. Hoe en wat betreffende personeel is op dit moment dus niet bekend. – bij 65% voor continurooster neemt MR dit advies overgeheveld – bij 65% tegen neemt de MR dit advies overgeheveld – bij onvoldoende respons, of geen 65% voor of tegen, brengt MR een advies uit. – in samenspraak met het personeel gaan we voor het 4 dagenmodel, met een vrije vrijdagmiddag. Of het blijft zoals het nu is. – respons minimaal 50% (Teun levert lijst te bevragen ouders) – 19e brief aan ouders, inleveren tot en met de 30e Januari – meenemen in brief: BSO is betrokkenen en zal inspelen op de veranderende vraag. – Joris stelt brief op en maakt stembiljet – Als niets veranderd, kan dit in de toekomst opnieuw op de agenda gezet worden   9 Evaluatie inzet ouders – Informatie richting ouders mag meer in samenspraak. 2 berichten richting ouders over hetzelfde onderwerp (kerst) Evaluatie van evenementen waarbij ouders (uit de ouderraad) betrokken zijn gezamenlijk evalueren (met leerkrachten). Sandra neemt dit punt ook mee naar de ouderraad.   10 Ingebrachte agendapunten – Geen   11WVTTK – Nicolien: moeten notulen afgeschermd worden? Achter een login? Het zijn openbare notulen. Of? We kijken hoe andere scholen dit oplossen. (Postuum punt van Herman) – Sandra: enkele ouders geven aan dat ze het fijn zouden vinden dat er een leerkracht aanwezig is in het lokaal bij aanvang van de les. Voor een korte vraag van ouders. Personeel geeft aan dat de deur van de koffiekamer bewust hiervoor open staat. Ouders maken hier ook gebruik van. Leerkrachten zullen dit punt bespreken. – Sandra:gebruik van email door leerkrachten: kan dit niet anders? Wordt als onpersoonlijk ervaren. (Wilma, Angelien en Nicolien brengen dit ter sprake bij het personeel)   12 Sluiting 22:15         Volgende vergadering (stemmen tellen continurooster, advies uitbrengen)  2 Februari 20:00    AGENDA MR VERGADERING MAANDAG 27 oktober 2014  AANVANG 20.00 UUR   1.  Opening welkom allemaal   2.  Teun  De intentieverklaring is getekend; hoe nu verder Voor vakantie gesprekken geweest . O.a. over organisatorische vormen, overlegstucturen. Management zal in eerste instantie bestaan uit 3 directeuren, te weten de 3 directeuren van de 3 deelnemende partijen. De eerste jaren zal er voldoende werk zijn voor deze drie. Personeelsbeleid van de 3 deelnemende partijen zal aangepast worden, afgestemd op elkaar. Intentieverklaring getekend, oftewel scholen gaan hogstwaarschijnlijk fuseren. Streefdatum 1 Januari 2016. Continurooster; brief aan de MR/OR Maandag 1 December infoavond voor ouders. Stappenplan eerst infoavond ouders, aansluitend een enquête met indien nodig een extra ouderavond. Als deze inventarisatie is geweest volgt besluit. Als ouders positief zijn, dan wordt het ingevoerd. In welke mate heeft MR hierin rechten/plichten? Teun vraagt MR hoe zij hier in staan. Neemt MR het voortouw richting ouders? Keuze continurooster blijft voor iedere school zelf ook na fusie. Opgemerkt wordt dat het betrekken van de BSO in die discussie wenselijk is. Passend Onderwijs; zie hiervoor ook punt 6 Wat is de “extra” ondersteuning op St Jozefschool? Dit wordt niet vermeld. Of valt dit onder de basiszorg van het PO? Wachten is op antwoord van Will van de Zande. Klassekids in groep 8 Herhalingsmomenten zijn ingepland. Lianne Belterman gaat dit uitvoeren. Zij heeft dit destijds ook gedaan.   Wvttk Teun: “Incidentenregisratie” Ouders gaven aan dat er relatief veel incidenten op het schoolplein zijn. Voor in de school komt een speciale bus waar ouders incidenten kunnen melden.   3.  Notulen vorige vergadering (7-07-2014) Opmerkingen t.a.v. de notulen Goedgekeurd.   4.  Ingekomen stukken  Per post INFO MR 2 en 3 MR bijeenkomst St. LIMA Scholing en advies Via de mail Organisatie continurooster Informatie bijeenkomst gezamenlijke GMR en MR-en; zie hiervoor punt 7 MR actueel nr. 10 1-1-15 onderhoud gebouwen bij directie school zelf (was gemeente) MR kan, mag en moet meedenken. Aandachtspunt. Luchtkwaliteit blijk niet op alle scholen in Nederland OK. MR kan dit onder de aandacht brengen en vinger aan de pols houden. Ook kan het personeel dit onderling bespreken. Ventileren in pauze, raam op ventilatiestand, tocht, kou, etc.   5.  Incidenten registratie Geen incidenten geregistreerd. Nicolien zorgt voor rapportage uit Parnasys voor MR.         6.  Passend onderwijs School Ondersteunings Profiel laatste versie Wijzigingen/opmerkingen bij het basisprofiel zijn wel geplaatst, zie hiervoor SOP. Echter school specifieke ondersteuning, hier staat niets omschreven. Blijft dit zo of is het zo dat wij als school geen specifieke ondersteuning bieden buiten het basisprofiel. Zie agendapunt 1, geen nieuws. Momenteel nog geen veranderingen merkbaar voor personeel en kinderen in dit overgangsjaar.   7.  GMR nieuws Verslag van de thema-avond MR-en en GMR 9 oktober j.l. “Zieuwent” was helaas afwezig. Uit opgestuurde bijlage valt ons op: jaarplanning maken. Soort van langetermijnagenda met o.a. documenten/publicaties waar MR inspraak moet hebben. Wilma maakt voorstel (meer)jaarplanning. Alle MR leden inventariseren agendapunten. Volgende vergadering inleveren.     8.  Continurooster Wat is de rol van de MR in dit traject Wat kunnen, mogen en willen wij? Klaas Juriëns begeleidt dit traject voor Lima. We zullen ons eerst inlezen en informeren alvorens stelling of actie te nemen. Informatieavond 1 december 2014 in Harreveld;  wie gaan hier naar toe?  Wencke, Sandra, Wilma en Angelien.   9.   ……………………………………………………….   10. Rondvraag Angelien: Etentje? 3 November, 20:00 Markt 5 te L'voorde.   11. Sluiting 21:25   Notulen MR vergadering  St. Jozefschool Zieuwent 22 september 2014 1 Opening Welkom aan Nicolien Spekschoor. Zij vervangt Maddy Hulshof namens de personeelsgeleding   2 Teun Wassink, directeur – Start groep 8 erg onrustig. Groep is lastig rustig te krijgen, niet stil. Tijdens atelier relatief rustig in klas, dit  wordt als prettig ervaren – Nieuwe opzet, alternatief voor 20 minuten gesprekken. Een soort van intake gesprek met ouders over hun kind. – Continurooster: dit eerst voorleggen aan de ouders. Ook het personeel betrekken bij in gebruik name continurooster. Om bijvoorbeeld ook ruimte en tijd te houden voor vergadermomenten. Niet alleen binnen St. Jozefschool, maar ook Lima brede vergadering met personeel overige scholen.   3 Notulen vorige vergadering – Notulen: Naam leerkracht niet correct en een enkel typefoutje. Na correctie goed gekeurd.   4 Ingekomen stukken – Via mail – Fusienieuwsbrief Juli 2014 – Informatie en beantwoorden vragen fusiescholen Steenderen en Baak – Info GMR notulen 26-6-14 en 9-9-14; agendapunt   5 Incidentenregistratie – Geen incidenten   6 Passend Onderwijs & ndash; Worden onze opmerkingen verwerkt? Vragen aan Teun, volgende vergadering – momenteel geen concrete punten van aandacht   7 GMR Nieuws – Thema-avond GMR 9 Oktober: afvaardiging St. Jozefschool onder voorbehoud vanwege intakegesprekken door personeel met ouders. Joris informeert GMR   8 info fusiescholen Steenderen/Baak – Behoefte aan vervolgoverleg? Nee, op dit moment niet. Sandra informeert Steenderen/Baak.   9 Vergaderdata MR dit schooljaar – Vergaderdag blijft de maandag Voorzitter: Wilma Hummelink (onveranderd) Penningmeester: Sandra Luesink Secretaris: Joris Beerten – Data van vergaderen – 27 oktober 2014 – 12 Januari 2015 – 30 Maart 2015 – 11 Mei 2015 – Etentje 3 November   10...   11 WVTTK – Sandra: waarom klaslokaal groep 7 niet groter? Terechte opmerking, echter helaas niets aan te doen.   Sluiting 21.30 volgende vergadering 27 Oktober 201   Notulen MR vergadering 7 Juli 2014   Aanwezig: Maddy, Angelien, Wilma, Wencke, Sandra, Joris (notulist) Teun namens directie 1 Opening 2 Teun:  SOP, alle opmerkingen zijn verwerkt. De aangepaste versie nog niet ter inzage. Teun vraagt of en wanneer dit kan. P.O. Samenwerking met Brevoort “On hold” i.v.m. fusie. Ieder scholengroep voor zich (Lima, Brevoort, Accent) Joke de Ronde gaat de 3 betreffende kinderen in Zieuwent ondersteunen Besturenfusie: werkgroepen hebben laatste bijeenkomst gehad. Ze hebben aanbevelingen gedaan en deze worden meegenomen in het eindrapport cq de intentieverklaring ter goedkeuring door de 3 besturen (Lima, Reflexis en Essentius) Het “gevoel” is nog steeds erg goed. Nog geen concrete functies ingevuld. Eerst wordt de vorm bekeken, concrete namen wie doet wat nog niet aan de orde. Het streven is Januari 2016. Scholengroep Accent is in dit traject afgehaakt. Infoavond voor ouders betreffende de nieuwe klassenindeling: positief. Met name ouders van groep 8 gaven aan een en ander verhelderend te vinden. Tussen de diverse lokalen worden openingen aangebracht om zo de grote groepen te kunnen verdelen over 2 lokalen. Dit gaat door Nieuwe collega: Eva Bonsen. Zij neemt na de kerstdagen de taken van meester Herman over. Ze zal vanaf het begin van het schooljaar af en toe mee ter introductie Geen aanmeldingen van ouders voor zitting in de MR   3 Notulen vorige vergadering12-05-2014 OK   4 Ingekomen stukken Nieuwsbrieven per email van GMR   5 Financiën MR Het is rond! Sandra en Angelien hebben de MR rekening verhuisd. De afschriften komen op school binnen   6 Incidentenregistratie Kind met hoofd op rand van stoel gevallen. Klassiek stoel-onder-kont-wegtrekken ongelukje. Ter behandeling naar huisarts. Kinderen in de klas uitgelegd dat dit “grapje” gevaarlijk kan zijn Buiten schooltijd is een kind op het schoolplein gevallen. Ter behandeling naar huisarts.   7 Passend onderwijs (PO) Geen mededelingen op dit moment   8 GMR Nieuws Geen notulen van de GMR te vinden op hun site. Joris vraagt na   9 Bezetting MR St Jozefschool Zieuwent Geen aanmeldingen van nieuwe ouders, derhalve geen verkiezing noodzakelijk. Joris Beerten blijft (was tijdelijke vervanger)   10. Plannen datum eerste vergadering volgend schooljaar en etentje Etentje: 5 September 2014 Datum volgende vergadering: 22 september 20:00   11..............   12 Rondvraag Wencke: Het continurooster? We vragen Teun de volgende vergadering naar de stand van zaken     13 Sluiting   Aanwezig: Maddy, Angelien, Wilma, Wencke, Sandra, Joris (notulist) Teun namens directie 1. Opening 2. Teun, vanuit de directie – Voortgang Passend Onderwijs: N.a.v. de nieuwsbrief inzake PO zijn er vragen binnen gekomen van ouders. School loopt in pas qua planning en implementatie. Gelden van de “rugzakjes” gaan naar het samenwerkingsverband. School vraagt geld aan het S.V., een commissie binnen het S.V. beoordeelt de aanvraag.Door samenwerkingsverband (Brevoort, Accent en Lima) en de op handen zijnde fusie is het nu nog niet mogelijk concrete afspraken te maken over concrete invulling van werkwijze P.O. - Voortgang besturen fusie: Fusiebesprekingen gaan gestaag door. Een en ander ziet er goed uit. Details kunnen niet gegeven worden op dit moment. – Krimp: op dit moment wordt de klassenindeling voor het komende schooljaar ('14/'15)bekeken. Groep 5 en 8 zijn relatief groot. Diverse opties worden bekeken. – Overige mededelingen: incidentenregistratie van papier naar digitaal Teun heeft mogelijkheden in het softwarepakket (Parnassys) bekeken en dit is mogelijk. Incidenten worden per 1-5-2014 digitaal geregistreerd. – Teun verlaat vergadering   3. Notulen vorige vergadering (10-3-2014) Akkoord, gepubliceerd op http://www.stjozefschoolzieuwent.nl/ – Bijeenkomst MRen van Mariënvelde en Harreveld over Krimp; is er inmiddels meer bekend over onze vragen aan de fusiescholen Bronkhorst West? Nee, nog niet   4 Ingekomen stukken – Brief LIMA inzake vakantie rooster komend schooljaar. – Vanuit Lima: advies goede medezeggenschap in het onderwijs   5 Financiën MR Bankrekening MR blijft een privérekening op naam van een persoon. Alternatief zou een bedrijfsrekening zijn. Deze kosten zijn echter hoog. Risico bij privérekening is dat het vermogen wordt gezien als privévermogen van rekeninghouder. Dat risico is aanvaardbaar en accepteren we.   6. Incidenten registratie Zie ook punt 1 – Ongelukje op de glijbaan Snee in het voorhoofd, behandeling huisarts – Ongelukje op het schoolplein, kind naar ziekenhuis. Arm preventief in het gips gezet.   7. Passend onderwijs – Geen concrete punten op dit moment   8. GMR nieuws – Geen relevante ontwikkelingen voor MR op dit moment   9. bezetting MR volgend jaar – Maddy aftredend, niet herkiesbaar. Vacature voor MR-lid vanuit personeelsgeleding. Wordt door Angelien en Wilma met collega's besproken. – Joris aftredend, herkiesbaar. – Maddy mailt ouders dat er een vacature is binnen de MR. Ouders kunnen zich beschikbaar stellen. Indien meerdere kandidaten volgt verkiezing.   10. “Rots en water” Voor kinderen uit groep 4 komen er een speciale, aanvullende trainingen, soort van weerbaarheid/assertiviteitstrainingen. Leerkrachten zijn ook welkom. Dit n.a.v. incidenten binnen die groep.   11. Rondvraag – geen punten voor de rondvraag   12 Sluiting         Notulen 17 Maart 2014 Aanwezig: Wencke, Sandra, Angelien, Wilma (voorzitter)  Maddy (notulist) Afwezig: Joris, Teun Gast: Jeroen Niënhuis (GMR-lid)   1.      Opening Wilma heet Jeroen welkom. Hij zal tijdens deze vergadering enkele actuele ontwikkelingen vanuit GMR standpunt toelichten. Wilma opent de vergadering en meldt dat Teun afwezig is ivm overleg besturenfusie. Joris heeft zich ook afgemeld, Maddy notuleert deze vergadering.   2.      Notulen vergadering 3 februari. Kleine wijziging op pagina 1. Aanpassing op pagina 2. Verder keurt de vergadering de notulen goed.   3.      Ingekomen stukken Er zijn 4 brieven van het Lima binnengekomen. Het zijn informatieve stukken die melding maken van: bevoegdheden GMR; vaststellen beleidsstuk gesprekscyclus; meerscholen directeur; beleidsstuk invallerspool. Ter kennisgeving. Daarnaast is er informatie ontvangen over een MR-cursus. Geen interesse, deze cursus hebben we vorig jaar gevolgd.   4.      Financiën Op  18 maart 2014 gaat Angelien met Elfriede Domhof (oud-penningmeester MR) naar de Rabo-bank in Groenlo. De MR-rekening wordt een zakelijke rekening. Een zakelijke rekening brengt wel meer kosten met zich mee, maar voorkomt dat de belastingdienst de MR-rekening aanmerkt als privé-vermogen. Sandra Luesink is de nieuwe penningmeester van de MR.   5.      Incidentenregistratie Voorstel van Teun om voortaan de incidenten digitaal te registreren in Parnassys (het digitale schoolregistratie systeem waarin alle gegevens van de leerlingen worden bijgehouden). De vergadering gaat hiermee akkoord. In de huidige incidenten map dook nog een incident op van oktober 2013: tandartsbezoek van een leerling na een ‘botsing’ met een andere leerling buiten op het speelplein. Afgehandeld     6.      Overleg Krimp met buurt MR De notulen van de brainstormavond over krimp met de MR-en uit Mariënvelde en Harreveld zijn ontvangen. Naar aanleiding van deze sessie zijn vragen over het traject van krimp geformuleerd. Fusieschool Bronkhorst-West kan als voorbeeld dienen voor eventuele fusies in ons gebied. Deze school start in augustus 2015. We wachten het initiatief van MR Marienvelde af, mogelijk kunnen we in een volgend overleg de planning van het fusie-traject inzien.   7.      Passend Onderwijs In het extra overleg van 24 februari 2014 hebben we het door de directie opgestelde schoolondersteuningsprofiel (SOP) doorgesproken. Vervolgens hebben we onze opmerkingen teruggekoppeld naar de directie. Teun en Nicolien hebben onze opmerkingen waar mogelijk verwerkt. Het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek (SOA) werkt nu per school het schoolondersteuningsprofiel uit. Dit zal binnenkort ter advies aan de MR voorgelegd worden. Hierna volgt overleg binnen de MR. De nationale planning is dat 1 mei 2014 iedere school een schoolondersteuningsprofiel heeft.   8.      GMR-nieuws -Vraag van MR: waarom zijn de GMR-notulen zo laat openbaar? Jeroen gaat dit uitzoeken. De notulen zouden volgens afspraak binnen 10 dagen na een GMR-vergadering op de site moeten staan. -Vraag van MR: wat is er veranderd in de gewijzigde statuten van de GMR? Jeroen: dat zijn zeer kleine aanpassingen: namen, data. -Vraag van MR: wat wordt er gedaan met de vragenlijst over krimp die wij in hebben gevuld nav de info-avond in het Zwaantje. Jeroen: de vragenlijsten dienen ter inventarisatie van wat er leeft in de dorpen en brengt eventuele overleg-initiatieven binnen verschillende dorpen in kaart.   Mededelingen Jeroen vanuit GMR: -Op dit moment is de GMR erg druk met de beleidsstukken inzien mbt de fusie. Er zijn binnen de GMR verschillende commissies gevormd. Jeroen spreekt zijn zorg uit over het tempo waarmee deze fusie gerealiseerd wordt. Op een aantal punten (personeelsbeleid; scholing) is overeenstemming binnen de drie besturen, maar er worden ook belangrijke overlegpunten over de fusiedatum heen getild. -Meerbegaafdheidsbeleid. Het Lima-standpunt is dat iedere school hier zelf verantwoordelijk voor is. Geen gezamenlijke voorziening. Op onze school volgen 2 leerkrachten een cursus meer- en hoogbegaafdheid bij jonge kinderen. Daarnaast is er het ‘hoogbegaafdheids-dossier’ , deze map is vorig jaar samengesteld. De gevolgen voor het huidige hoogbegaafdheidsbeleid van de veranderingen op bestuurlijk en organisatorisch gebied zijn nog niet goed in kaart te brengen. -Op 10 april worden de GMR-en van alle drie de besturen die betrokken zijn bij de fusie bijgeschoold door iemand van het CNVO.   9.      Rondvraag Angelien: is bezig met een lijst van af-en aantreden van de MR-leden. Van de twee nieuwe ouders die per september 2013 zijn aangetreden, is er een slechts benoemd voor een jaar (omdat deze de plek inneemt van de vertrekkende ouder wiens MR-periode nog een jaar zou duren). Dus er moeten nieuwe verkiezingen komen voor de ouder geleding waarbij de huidige ouders herkiesbaar zijn. Een van de leerkrachten zit in het laatste jaar van de 3-jaars periode. In de volgende vergadering zal zij laten weten of ze herkiesbaar is.   Sandra: is benaderd door een ouder uit groep 4. Deze ouder wil graag weten of de MR melding heeft gehad van het incident dat heeft plaats gevonden in groep 4. Ja, de MR is op de hoogte.   Wencke: worden de uitslagen van het oudertevredenheidsonderzoek kenbaar gemaakt aan de MR? Wilma bevestigt dit: komt volgende keer als agendapunt op de vergadering, net als de verwachting van ouders mbt continu-rooster.  Teun gaat dit toelichten.   10.  Sluiting Om 21.45 uur sluit Wilma de vergadering en bedankt Jeroen voor zijn aanwezigheid en toelichting op de activiteiten van de GMR.   Volgende vergadering 12 mei 2014 20.00 uur         Notulen MR vergadering 3 Februari 2014 Sint Jozefschool Zieuwent   Aanwezig: Wilma, Angelien, Maddy, Joris, Teun Afwezig: Sandra, Wencke Notulist: Joris   20:00 1. Opening door voorzitter (Wilma) – Binnengekomen Post: vergoeding voor MR is overgemaakt op rekening MR EUR468,03  Als er vanuit de MR concrete wensen zijn t.a.v. scholing kunnen we een plan maken. LIMA deelt/dekt de kosten indien akkoord plan. – Notulen vorige vergadering: n.v.t.   2. Teun Wassink, directeur Jozefschool, sluit aan – Nieuwsbrief samenwerkingsverband gestuurd aan ouders – De dagelijkse leiding van het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek bestaat in eerste instantie uit Ab Kreunen en Hennie van Schilt' – Bezwaar aangetekend tegen korten subsidie door samenvoeging scholen: gehonoreerd – Binnen SOA weinig verwijzingen naar speciaal onderwijs – Teun en Nicolien stellen nieuw schoolprofiel op aan de hand van basisformat welke binnen SOA gebruikt wordt. Als concept klaar naar MR (adviesrecht MR) MR bezit een checklist om schoolprofiel te kunnen beoordelen – Lijst met aandachtspunten voor leerkrachten t.b.v. PO – Esther Gebbinck is benaderd voor zitting in vOPR (leerkracht binnen LIMA) – Besturenfusie LIMA/Reflexis/Essentius zeer voortvarend. Teun heeft een positief gevoel over samenwerking cq fusie. Oriënterende gesprekken zijn prettig verlopen – Krimp: binnen LIMA-bestuur geen hoge prioriteit. Henk Jan Kok is er namens de gemeente mee bezig. Er wordt gewerkt aan een plan om te anticiperen op Krimp – Samenwerking BSO/TSO: evaluatiegesprek geweest tussen school en kdv/bso/tso “De Knuffel”. Beide partijen zijn zeer tevreden over samenwerking.   3. Notulen via mail Het plan om notulen sneller online te kunnen zetten door deze via mail te bespreken is geen succes. Goedkeuring vind plaats op eerstvolgende vergadering. Conform statuten. Joris vraagt dhr P. Nijenhuis of notulen ook als downloadbaar bestand op site st Jozefschool gezet kunnen worden.   4 Incidentenregistratie – Geen nieuwe incidenten – Gesprek met Sourcy inzake recent incident levert vooral veel beloftes op. Geen concrete harde afspraken. De sportfaciliteit maakt een onveilige indruk. Als situatie niet verbetert wordt contact opgenomen met gemeente als verantwoordelijke voor sportaccommodatie.   5. Huishoudelijk reglement – Huishoudelijk reglement MR goedgekeurd. – Statuten GMR bekeken: wat zijn de wijzigingen?   6. Infoavond Ouderraad geeft aan het continu-rooster (nog) niet te willen bespreken / behandelen. Te vroeg. Maddy maakt opzet info over bezigheden MR in het afgelopen jaarverslag     7. Mail Opheffing Stuurgroep en Platform ‘School – Kerk’ Ontvangen, geen reactie/actie noodzakelijk of wenselijk   8. Vragenlijst van de GMR over o.a. Krimp Vragen rondgestuurd door secretaris aan MR-leden. Reacties verwerkt en gemailed naar GMR. Nog geen reactie ontvangen op onze punten.   9, Brainstorm MR Zieuwent/Marienvelde/Harreveld inzake Krimp Eensgezind: krimp komt, laten we er het beste van maken voor de kinderen. Samenwerking op enigerlei wijze absoluut wenselijk en noodzakelijk. Gebeurt op ander vlakken reeds (voetbal bijv.) Wordt door ouders als prettig ervaren. Geen concrete afspraken gemaakt, ook niet mogelijk op dit moment. Nog geen samenvatting ontvangen uit “Harreveld”.   10. Passend Onderwijs Het Basis OndersteuningsProfiel voor alle scholen binnen SOA wordt gelijk   11. Rondvraag / wvttk niemand   Volgende vergadering extra ingelaste vergadering 24-02-2014, 20:00 Beoordelen school ondersteuningsprofiel concept door Teun en Nicolien   21:37 sluiting door voorzitter                   & nbsp;           PO: Passend Onderwijs SOA Samenwerkingsverband Oost Achterhoek (v)OPR: (voorlopige) Ondersteunings Plan Raad (Adviesraad Passend Onderwijs) Krimp: door lager geboortecijfer minder instroom van kinderen GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (in ons geval www.gmr-lima.nl)         MR vergadering 4 November 2013 Medezeggenschapsraad Sint Jozefschool Zieuwent Aanwezig – Oudergeleding: Sandra Luesink, Wencke Ueffing, notulist Joris Beerten – Personeelsgeleding: Angelien Tankink, voorzitter Wilma Hummelink, Maddy Hulshof – Teun Wassink (Directeur) 1 20:00 Opening door voorzitter (Wilma) 2 Mededeling vanuit directie (Teun) – Passend onderwijs: het rapport van Sardess is als basis genomen om beschrijving basisondersteuningsprofiel op te stellen door stuurgroep Samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Deze basis wordt iedere afzonderlijke school voorgelegd ter optimalisatie per school. Kwaliteit rapport Sardess niet bijzonder hoog en inmiddels 2 jaar oud. Derhalve wordt een nieuw rapport opgesteld. De basis van het nieuwe rapport wordt in week 46 besproken door directie Lima. 1 Mei 2014 moet dit klaar zijn en het wordt voor de zomervakantie 2014 voorgelegd aan de MR.  – Mobiliteit: huidige mobiliteitsronde afgerond. Evaluatie door directie wordt wordt meegenomen voor de komende mobiliteitsronde schooljaar 2014/2015. – Hoogbegaafdheidsbeleid: GMR Lima heeft commissie opgericht met specialist mevr. Margret klein Holkenborg. Het beleid van de St Jozefschool ligt vast. Nicolien heeft het beleidsstuk. – Het dienstverband van mevr. L. Wolterink wordt per 1-1-2014 beëindigd. – Lima een adviseur in de arm genomen ter ondersteuning personeelsbeleid. – vOPR: (voorlopige) Ondersteunings Plan Raad. Schijnt te zijn opgericht binnen het SOA (Samenwerkingsverband Oost Achterhoek) Verdere details onbekend. Joris vraagt GMR (vOPR: adviesraad voor passend onderwijs binnen samenwerkingsverband. Bestaat o.a. uit ouders en personeel)  Teun verlaat de vergadering 3 Notulen MR vergadering 16-09-2013 – Punt 5: dhr Jeroen Niënhuis was te gast. Per 1-7-13 lid van GMR – Punt 8: Pestprotocol is gepubliceerd in schoolgids in welke ook vertrouwenspersoon vermeld staat. Kinderen kunnen de vertrouwenspersoon vinden op het grote bord met juffen en meesters bij de hoofdingang. 4 Notulen GMR – notulen worden als erg onduidelijk ervaren. – Is er een legenda met afkortingen beschikbaar? (Joris vraagt na bij GMR) 5 Post – Tijdschrift/folder “Ouders&Co” ontvangen  – “Info MR” ontvangen: Maddy geeft haar exemplaar aan personeelsgeleding. Wilma geeft haar exemplaar aan oudergeleding 6 Incidenten – Tijdens de gymles is een doel omgevallen, op het hoofd van een leerling. Moeder van leerling is met kind naar huisarts geweest. Alles ok, geen letsel. Tijdens de gymles was bevoegd personeel aanwezig. Dhr Teun  Wassink, directeur, zoekt contact met Sourcy om voorval te bespreken en herhaling te voorkomen. 7 Terugblik infoavond “Krimp” (gevolgen lager geboortecijfer) – Interessante en boeiende spreker. Informatief, wij zien als MR op dit moment geen actieve taak inzake krimp. De prognoses laten zien dat Zieuwent de komende jaren niet in de gevarenzone komt. We blijven directie vragen om updates inzake beleid krimp. 8 Passend onderwijs – reeds besproken met directeur, zie punt 2. – geen concrete plannen in deze. Als MR zien we momenteel geen actieve rol, noch hebben we een standpunt inzake continurooster. Voorstel: nodig een spreker uit op de jaarlijkse ouderavond. 10 ? – geen toegevoegde agendapunten 11 Rondvraag – Sandra: een ouder heeft haar verteld dat er erotische sites zijn bekeken op schoolcomputers door leerlingen uit de bovenbouw. Reactie personeelsgeleding: St. Jozefschool heeft er bewust voor gekozen dit soort sites niet te blokkeren. Het is niet wenselijk, hoort echter bij het leven. Uiteraard houdt personeel toezicht op computergebruik maar niet alles is te controleren. Wordt opnieuw onder aandacht gebracht bij collega's door personeelsgeleding – Maddy stelt voor iemand uit te nodigen voor advies inzake SOP (School Ondersteunings Profiel)  – Notulen MR sneller openbaar maken op site: Voorstel Joris: concept rondsturen per email ter beoordeling en correctie. Als correctie verwerkt is publiceren op schoolsite – In verband met ouderavond wordt MR vergadering van 10 Maart 2014 een week verschoven naar 17 Maart 2014 Actiepunten – Wilma vraagt Nicolien om hoogbegaafdbeleid St Jozefschool – Joris vraagt Harald Reuvers GMR om    - presentatie infoavond Krimp    - bericht te doen als definitieve notulen GMR klaar zijn    - vOPR?    - legenda afkortingen GMR notulen    - duidelijkere notulen Datum volgende vergadering: 6 Januari 2014 20:00 Locatie volgt.

Deze site doorzoeken

Contact

St. Jozefschool
Dorpsstraat 66
7136 LN  Zieuwent
0544-351577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @JozefZieuwent